Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá nhân công xây dựng Sóc Trăng năm 2021 63/QĐ-SXD 14/10/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Giá nhân công Sóc Trăng năm 2020 2575/QĐ-UBND 21/9/2020
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 1052/UBND - TH 5/8/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 8/6/2015 của Bộ Xây dựn1 650/UBND-XD 8/6/2015