Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 51/QĐ-SXD 28/2/2020
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định 45/QĐ-SXD về việc công bố bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình 45/QĐ-SXD 28/4/2016