Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 6/2020 06/SXD-CCGĐXD 9/7/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 5/2020 05/SXD-CCGĐXD 5/6/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 4/2020 04/SXD-CCGĐXD 14/5/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 3/2020 03/SXD-CCGĐXD 13/4/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 2/2020 02/SXD-CCGĐXD 4/3/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 1/2020 01/SXD-CCGDXD 11/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD Cần Thơ tháng 11/2019 11/SXD-CCGĐXD 3/12/2019
Giá VLXD Cần Thơ tháng 10/2019 10/SXD-CCGĐXD 18/11/2019
Giá VLXD Cần Thơ tháng 9/2019 09/SXD-CCGĐXD 9/10/2019
Giá VLXD Cần Thơ tháng 8/2019 08/SXD-CCGĐXD 10/9/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 7/2019 07/SXD-CCGĐXD 31/7/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 6/2019 06/SXD-KT&VLXD 01/7/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 5/2019 05/SXD-KT&VLXD 28/6/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 4/2019 04/SXD-KT&VLXD 8/5/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 3/2019 03/SXD-KT&VLXD 29/3/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 2/2019 02/SXD-KT&VLXD 4/3/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 1/2019 01/SXD-KT&VLXD 10/1/2019