Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 12/2022 3959/SXD-QLXD 27/12/2022
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 11/2022 3726/SXD-QLXD 8/12/2022
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 9/2022 2945/SXD-QLXD 7/10/2022
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 8/2022 2553/SXD-QLXD 31/8/2022
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 07/2022 2184/SXD-QLXD 1/8/2022
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 6/2022 1868/SXD-QLXD 1/7/2022
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 5/2022 1591/SXD-QLXD 6/6/2022
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 4/2022 1185/TB-SXD 28/4/2022
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 3/2022 903/TB-SXD 30/3/2022
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 2/2022 612/TB-SXD 2/3/2022
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 1/2022 341/TB-SXD 27/1/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 12/2021 12/SXD-CCGĐXD 16/12/2021
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 11/2021 11/SXD-CCGĐXD 29/11/2021
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 10/2021 10/SXD-CCGĐXD 22/10/2021
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 9/2021 09/SXD-CCGĐXD 28/9/2021
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 8/2021 08/SXD-CCGĐXD 6/9/2021
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 7/2021 07/SXD-CCGĐXD 6/8/2021
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 6/2021 06/SXD-CCGĐXD 29/6/2021
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 5/2021 05/SXD-CCGĐXD 31/5/2021
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 4/2021 04/SXD-CCGĐXD 5/5/2021
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 3/2021 03/SXD-CCGĐXD 6/4/2021
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 2/2021 02/SXD-CCGĐXD 26/2/2021
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 01/2021 01/SXD-CCGĐXD 28/01/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 12/2020 12/SXD-CCGĐXD 23/12/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 11/2020 11/SXD-CCGĐXD 2/12/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 10/2020 10/SXD-CCGĐXD 5/11/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 9/2020 09/SXD-CCGĐXD 7/10/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 8/2020 08/SXD-CCGĐXD 14/9/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 7/2020 07/SXD-CCGĐXD 7/8/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 6/2020 06/SXD-CCGĐXD 9/7/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 5/2020 05/SXD-CCGĐXD 5/6/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 4/2020 04/SXD-CCGĐXD 14/5/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 3/2020 03/SXD-CCGĐXD 13/4/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 2/2020 02/SXD-CCGĐXD 4/3/2020
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 1/2020 01/SXD-CCGDXD 11/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD Cần Thơ tháng 11/2019 11/SXD-CCGĐXD 3/12/2019
Giá VLXD Cần Thơ tháng 10/2019 10/SXD-CCGĐXD 18/11/2019
Giá VLXD Cần Thơ tháng 9/2019 09/SXD-CCGĐXD 9/10/2019
Giá VLXD Cần Thơ tháng 8/2019 08/SXD-CCGĐXD 10/9/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 7/2019 07/SXD-CCGĐXD 31/7/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 6/2019 06/SXD-KT&VLXD 01/7/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 5/2019 05/SXD-KT&VLXD 28/6/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 4/2019 04/SXD-KT&VLXD 8/5/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 3/2019 03/SXD-KT&VLXD 29/3/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 2/2019 02/SXD-KT&VLXD 4/3/2019
Công bố giá VLXD Cần Thơ tháng 1/2019 01/SXD-KT&VLXD 10/1/2019