Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 9/2022 09/2022/BC-GCTT-BL 6/10/2022
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 8/2022 tỉnh Bạc Liêu 08/2022/BC-GCTT-BL 7/9/2022
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 7/2022 tỉnh Bạc Liêu 07/2022/BC-GCTT-BL 8/8/2022
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 6/2022 tỉnh Bạc Liêu 06/2022/BC-GCTT-BL 8/7/2022
Công bố Giá VLXD thị trường tỉnh Bạc Liêu tháng 5/2022 05/2022/BC-GCTT-BL 3/6/2022
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 4/2022 tỉnh Bạc Liêu 04/2022/BC-GCTT-BL 06/5/2022
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 3/2022 tỉnh Bạc Liêu 03/2022/BC-GCTT-BL 6/4/2022
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 1&2/2022 tỉnh Bạc Liêu 02/2022/BC-GCTT-BL 16/3/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu thị trường tháng 9/2021 tỉnh Bạc Liêu 09/2021/BC-GCTT-BL 6/10/2021
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 8/2021 tỉnh Bạc Liêu 08/2020/BC-GCTT-BL 6/9/2021
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 7/2021 tỉnh Bạc Liêu 07/2021/BC-GCTT-BL 6/8/2021
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 6/2021 tỉnh Bạc Liêu 06/2021/BC-GCTT-BL 6/7/2021
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 5/2021 tỉnh Bạc Liêu 05/2021/BC-GCTT-BL 4/6/2021
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 4/2021 tỉnh Bạc Liêu 04/BC-GCTT-BL 10/5/2021
Báo cáo giá vật liệu thị trưởng tỉnh Bạc Liêu tháng 3/2021 03/2021/BC-GCTT-BL 8/4/2021
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 2/2021 tỉnh Bạc Liêu 02/2021/BC-GCTT-BL 8/3/2021
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 1/2021 52/CBLS-TC-XD 1/2/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 10/2020 tỉnh Bạc Liêu 10/2020/BC-GCTT-BL 5/11/2020
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thi trường tỉnh Bạc Liêu tháng 9/2020 09/BC-CGTTT-BL 6/10/2020
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 8/2020 tỉnh Bạc Liêu 295/BC-STC 4/9/2020
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 7/2020 tỉnh Bạc Liêu 267/BC-STC 4/8/2020
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 6/2020 tỉnh Bạc Liêu 183/BC-STC 3/7/2020
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 5/2020 tỉnh Bạc Liêu 132/BC-STC 5/6/2020
Báo cáo giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 4/2020 tỉnh Bạc Liêu 100/BC-STC 5/5/2020
Giá vật liệu xây dựng thị trường tháng 3/2020 tỉnh Bạc Liêu 71/BC-STC 4/3/2020