Năm 2023
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 2 năm 2023 47/BC-STC 08/03/2023
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 1 năm 2023 31/BC-STC 07/02/2023
Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 12 năm 2022 10/BC-STC 09/01/2023
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 11 năm 2022 261/BC-STC 08/12/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 10 năm 2022 228/BC-STC 07/11/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 9 năm 2022 210/BC-STC 04/10/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 8 năm 2022 191/BC-STC 07/9/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 7 năm 2022 177/BC-STC 06/8/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2022 159/BC-STC 07/7/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 5 năm 2022 132/BC-STC 06/6/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 4 năm 2022 107/BC-STC 05/5/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 3 năm 2022 99/BC-STC 05/4/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 2 năm 2022 66/BC-STC 04/3/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 1 năm 2022 37/BC-STC 27/01/2022
Giá thép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 3 năm 2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 12 năm 2021 04/BC-STC 06/1/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 11 năm 2021 354/BC-STC 06/12/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 10 năm 2021 311/BC-STC 04/11/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021 271/BC-STC 01/10/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 8 năm 2021 250/BC-STC 01/9/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 7 năm 2021 277/BC-STC 03/8/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021 270/BC-STC 05/7/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 5 năm 2021 187/BC-STC 03/6/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 4 năm 2021 140/BC-STC 4/5/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021 113/BC-STC 02/4/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bình Dương tháng 1 năm 2021 55/BC-STC 04/02/2021