Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo cáo Giá thị trường một số loại vật liệu xây dựng cơ bản 06 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 398/BC-STC 23/12/2021
Báo cáo Giá thị trường một số loại vật liệu xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 154/BC-BTC 28/06/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo cáo Giá thị trường một số loại vật liệu xây dựng cơ bản 06 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 359/BC-STC 20/12/2020
Báo cáo Giá thị trường một số loại vật liệu xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 140/BC-STC 30/06/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 3 và Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 58/BC-STC 02/04/2019
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 29/BC-STC 15/02/2019
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 37/BC-STC 05/02/2019
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 04/BC-STC 09/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 307/BC-STC 10/12/2018
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 259/BC-STC 08/11/2018