Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo cáo giá vật liệu thị trường Hậu Giang tháng 3/2021 03/2021/BC-GCTT-HG 14/4/2021
Báo cáo giá vật liệu thị trường Hậu Giang tháng 2/2021 02/2021/BC-GCTT-HG 31/3/2021
Báo cáo giá vật liệu thị trường Hậu Giang tháng 1/2021 01/2021/BC-GCTT-HG 31/3/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo cáo giá vật liệu thị trưởng tỉnh Hậu Giang tháng 8/2020 08/2020/BC-GCTT-HG 14/9/2020
Giá vật liệu thị trường Hậu Giang tháng 6,7/2020 07/2020/BC-GCTT-HG 4/9/2020
Giá vật liệu thị trường Hậu Giang tháng 5/2020 1585/BC-STC 5/6/2020