Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 10 năm 2022 4576/BC-STC 07/11/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 9 năm 2022 3955/BC-STC 04/10/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 8 năm 2022 3513/BC-STC 05/9/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 7 năm 2022 3010/BC-STC 03/8/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 6 năm 2022 2561/BC-STC 05/7/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 5 năm 2022 2083/BC-STC 03/6/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 4 năm 2022 1630/BC-STC 05/5/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 3 năm 2022 1232/BC-STC 05/4/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 2 năm 2022 460/BC-STC 25/01/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 1 năm 2022 385/BC-STC 25/01/2022
Giá thép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum tháng 3 năm 2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 12 năm 2021 118/STC-QLGCS 11/01/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 11 năm 2021 4922/STC-QLGCS 07/12/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 10 năm 2021 4441/STC-QLGCS 5/11/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 9 năm 2021 1/9/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 8 năm 2021 3416/STC-QLGCS 26/8/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 7 năm 2021 2811/STC-QLGCS 26/7/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 6 năm 2021 2357/STC-QLGCS 25/6/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 5 năm 2021 1787/BC-STC 24/5/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 4 năm 2021 1469/BC-STC 26/4/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 3 năm 2021 1058/BC-STC 24/3/2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Kon Tum tháng 1 năm 2021 305/BC-STC 24/1/2021