Năm 2023
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2023 446/STC-GCS 02/03/2023
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2023 208/STC-GCS 01/02/2023
Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2022 3529/STC-GCS 01/12/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 10 năm 2022 3189/STC-GCS 01/11/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2022 2812/STC-GCS 30/9/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2022 2482/STC-GCS 30/8/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2022 2123/STC-GCS 28/7/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2022 1769/STC-GCS 29/6/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2022 1414/STC-GCS 30/5/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2022 1074/STC-GCS 28/4/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2022 741/STC-GCS 28/3/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2022 461/STC-GCS 28/02/2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2022 221/STC-GCS 25/01/2022
Giá thép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2022