Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 03 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 02 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 01 năm 2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 09 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 08 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 07 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 06 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 05 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 04 năm 2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 03 năm 2020
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 02 năm 2020
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 01 năm 2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 12 năm 2019
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 11 năm 2019
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 10 năm 2019
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 09 năm 2019
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 07 năm 2019
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 06 năm 2019
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 05 năm 2019
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 04 năm 2019
Giá vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Tuyên Quang tháng 03 năm 2019