Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 11 năm 2022 4263 /TB-SXD 08/11/2022
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 10 năm 2022 3710 /TB-SXD 07/10/2022
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 9 năm 2022 3219 /TB-SXD 08/9/2022
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 8 năm 2022 2764 /TB-SXD 08/8/2022
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 7 năm 2022 2367 /TB-SXD 11/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 6 năm 2022 1904 /TB-SXD 8/6/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 5 năm 2022 1481 /TB-SXD 12/5/2022
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 4 năm 2022 1181 /TB-SXD 19/4/2022
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 3 năm 2022 766 /TB-SXD 21/03/2022
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 2 năm 2022 418 /TB-SXD 18/02/2022
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 1 năm 2022 169 /TB-SXD 18/01/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 12 năm 2021 4712 /TB-SXD 21/12/2021
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 11 năm 2021 4224 /TB-SXD 18/11/2021
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 10 năm 2021 3512 /TB-SXD 18/10/2021
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 8 năm 2021 2810 /TB-SXD 19/8/2021
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 7 năm 2021 2477 /TB-SXD 22/7/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 6 năm 2021 1980/TB-SXD 18/6/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 5 năm 2021 1489/TB-SXD 21/5/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2021 1100/TB-SXD 19/4/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 3 năm 2021 778/TB-SXD 24/3/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 2 năm 2021 475/TB-SXD 22/2/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 1 năm 2021 163/TB-SXD 18/1/2021
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 9 năm 2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 12 năm 2020 4337/TB-SXD 14/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 11 năm 2020 4080/TB-SXD 18/11/2020
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 9 năm 2020 3197 /TB-SXD 24/9/2020
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 8 năm 2020 2745 /TB-SXD 27/8/2020
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 7 năm 2020 2261 /TB-SXD 20/7/2020
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 6 năm 2020 1896 /TB-SXD 18/6/2020
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 5 năm 2020 1588/TB-SXD 22/5/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2020 1161/TB-SXD 16/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 3 năm 2020 850/TB-SXD 20/03/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 2 năm 2020 456 /TB-SXD 18/02/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 1 năm 2020 138/TB-SXD 14/01/2020
Giá VLXD tỉnh An Giang tháng 10 năm 2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 12 năm 2019 3962 /TB-SXD 16/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 11 năm 2019 3630 /TB-SXD 22/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 10 năm 2019 3225/TB-SXD 25/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 9 năm 2019 2922/TB-SXD 01/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 8 năm 2019 2734/TB-SXD 11/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 7 năm 2019 2242/TB-SXD 29/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 6 năm 2019 2061/TB-SXD 11/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 5 năm 2019 1557/TB-SXD 31/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2019 1225/TB-SXD 04/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 3 năm 2019 782/TB-SXD 22/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 2 năm 2019 429/TB-SXD 21/02/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 1 năm 2019 217/TB-SXD 22/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 12 năm 2018 4006/TB-SXD 18/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 11 năm 2018 3715/TB-SXD 23/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 10 năm 2018 3264/TB-SXD 23/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 9 năm 2018 2929/TB-SXD 21/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 8 năm 2018 2547/TB-SXD 22/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 7 năm 2018 2163/TB-SXD 23/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 6 năm 2018 1808/TB-SXD 22/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 5 năm 2018 1470 /TB-SXD 22/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2018 794 /TB-SXD 23/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 3 năm 2018 794 /TB-SXD 22/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 2 năm 2018 476A/TB-SXD 22/02/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 1 năm 2018 190/TB-SXD 19/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 12 năm 2017 209/CBLS/XD-TC 18/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 11 năm 2017 200/CBLS/XD-TC 27/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 10 năm 2017 105/CBLS/XD-TC 18/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 9 năm 2017 105/CBLS/XD-TC 18/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 8 năm 2017 105/CBLS/XD-TC 18/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 7 năm 2017 105/CBLS/XD-TC 26/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 6 năm 2017 94 /CBLS/XD-TC 20/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 5 năm 2017 85A /CBLS/XD-TC 31/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2017 66/CBLS/XD-TC 25/04/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 3 năm 2017 39 /CBLS/XD-TC 23/03/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 2 năm 2017 27/CBLS/XD-TC 20/02/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 1 năm 2017 18/CBLS/XD-TC 18/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 12 năm 2016 273 /CBLS/XD-TC 27/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 11 năm 2016 200/CBLS/XD-TC 21/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 10 năm 2016 179 /CBLS/XD-TC 20/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 9 năm 2016 150 /CBLS/XD-TC 20/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 8 năm 2016 125/CBLS/XD-TC 25/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 7 năm 2016 58/CBLS/XD-TC 25/07/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 6 năm 2016 58/CBLS/XD-TC 27/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 5 năm 2016 58/CBLS/XD-TC 27/05/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2016 58/CBLS/XD-TC 27/04/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 3 năm 2016 37 /CBLS/XD-TC 23/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 2 năm 2016 19 /CBLS/XD-TC 25/02/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 1 năm 2016 08 /CBLS/XD-TC 19/01/2016