Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2020 1161/TB-SXD 16/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 3 năm 2020 850/TB-SXD 20/03/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 2 năm 2020 456 /TB-SXD 18/02/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 1 năm 2020 138/TB-SXD 14/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 12 năm 2019 3962 /TB-SXD 16/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 11 năm 2019 3630 /TB-SXD 22/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 10 năm 2019 3225/TB-SXD 25/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 9 năm 2019 2922/TB-SXD 01/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 8 năm 2019 2734/TB-SXD 11/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 7 năm 2019 2242/TB-SXD 29/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 6 năm 2019 2061/TB-SXD 11/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 5 năm 2019 1557/TB-SXD 31/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2019 1225/TB-SXD 04/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 3 năm 2019 782/TB-SXD 22/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 2 năm 2019 429/TB-SXD 21/02/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 1 năm 2019 217/TB-SXD 22/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 12 năm 2018 4006/TB-SXD 18/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 11 năm 2018 3715/TB-SXD 23/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 10 năm 2018 3264/TB-SXD 23/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 9 năm 2018 2929/TB-SXD 21/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 8 năm 2018 2547/TB-SXD 22/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 7 năm 2018 2163/TB-SXD 23/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 6 năm 2018 1808/TB-SXD 22/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 5 năm 2018 1470 /TB-SXD 22/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2018 794 /TB-SXD 23/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 3 năm 2018 794 /TB-SXD 22/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 2 năm 2018 476A/TB-SXD 22/02/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 1 năm 2018 190/TB-SXD 19/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 12 năm 2017 209/CBLS/XD-TC 18/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 11 năm 2017 200/CBLS/XD-TC 27/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 10 năm 2017 105/CBLS/XD-TC 18/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 9 năm 2017 105/CBLS/XD-TC 18/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 8 năm 2017 105/CBLS/XD-TC 18/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 7 năm 2017 105/CBLS/XD-TC 26/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 6 năm 2017 94 /CBLS/XD-TC 20/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 5 năm 2017 85A /CBLS/XD-TC 31/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2017 66/CBLS/XD-TC 25/04/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 3 năm 2017 39 /CBLS/XD-TC 23/03/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 2 năm 2017 27/CBLS/XD-TC 20/02/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 1 năm 2017 18/CBLS/XD-TC 18/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 12 năm 2016 273 /CBLS/XD-TC 27/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 11 năm 2016 200/CBLS/XD-TC 21/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 10 năm 2016 179 /CBLS/XD-TC 20/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 9 năm 2016 150 /CBLS/XD-TC 20/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 8 năm 2016 125/CBLS/XD-TC 25/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 7 năm 2016 58/CBLS/XD-TC 25/07/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 6 năm 2016 58/CBLS/XD-TC 27/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 5 năm 2016 58/CBLS/XD-TC 27/05/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2016 58/CBLS/XD-TC 27/04/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 3 năm 2016 37 /CBLS/XD-TC 23/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 2 năm 2016 19 /CBLS/XD-TC 25/02/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 1 năm 2016 08 /CBLS/XD-TC 19/01/2016