Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 12 năm 2022 01/TB-SXD 3/1/2023
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 11 năm 2022 213/TB-SXD 9/12/2022
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 10 năm 2022 188/TB-SXD 11/11/2022
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 9 năm 2022 174/TB-SXD 10/10/2022
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 8 năm 2022 148/TB-SXD 08/9/2022
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 7 năm 2022 124/TB-SXD 09/8/2022
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 6 năm 2022 104/TB-SXD 12/7/2022
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 5 năm 2022 87/TB-SXD 10/6/2022
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 4 năm 2022 60/TB-SXD 29/4/2022
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 3 năm 2022 47/TB-SXD 14/4/2022
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 2 năm 2022 30/TB-SXD 17/03/2022
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 1 năm 2022 17/TB-SXD 08/02/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quý III năm 2021 155/TB-SXD 22/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 5 năm 2021 79/TB-SXD 15/6/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 4 năm 2021 57/TB-SXD 19/5/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quý 1 năm 2021 32/TB-SXD 15/4/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 12 năm 2020 110/TB-SXD 31/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 10 và 11 năm 2020 95/TB-SXD 07/12/2020
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 9 năm 2020 79/TB-SXD 09/10/2020
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 8 năm 2020 65/TB-SXD 31/8/2020
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 7 năm 2020 60/TB-SXD 12/8/2020
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 6 năm 2020 54/TB-SXD 03/7/2020
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 4 và 5 năm 2020 36/TB-SXD 02/6/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 3 năm 2020 17/TB-SXD 01/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 1 và 2 năm 2020 08/TB-SXD 02/03/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 11 năm 2019 297/TB-SXD 26/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 10 năm 2019 3666/SXD-KTVLXD 11/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 9 năm 2019 211/TB-SXD 09/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 6 năm 2019 133/TB-SXD 05/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 3 và 4 năm 2019 79/TB-SXD 24/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 1 và 2 năm 2019 52/TB-SXD 28/02/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 8 năm 2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 7 năm 2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 12 năm 2018 08/TB-SXD 05/01/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 11 năm 2018 302/TB-SXD 19/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 10 năm 2018 3773/CBLS-SXD-STC 13/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 9 năm 2018 3454/CBLS-SXD-STC 17/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 8 năm 2018 3229/CBLS-SXD-STC 28/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 7 năm 2018 2556/CBLS-SXD-STC 02/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 6 năm 2018 2189/CBLS-SXD-STC 05/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 4 năm 2018 1653/CBLS-SXD-STC 24/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 3 năm 2018 1020/CBLS-SXD-STC 02/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 2 năm 2018 614/CBLS-SXD-STC 28/02/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 1 năm 2018 347/CBLS-SXD-STC 30/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 12 năm 2017 5049/CBLS-SXD-STC 27/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 11 năm 2017 4715/CBLS-SXD-STC 01/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 10 năm 2017 3389/CBLS-SXD-STC 14/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 9 năm 2017 2977/CBLS-SXD-STC 09/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 7 và 8 năm 2017 2633/CBLS-SXD-STC 08/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 6 năm 2017 2060/CBLS-SXD-STC 17/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 5 năm 2017 1628/CBLS-SXD-STC 12/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 4 năm 2017 1370/CBLS-SXD-STC 19/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quý I năm 2017 998/CBLS-SXD-STC 17/04/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 12 năm 2016 48/CBLS-SXD-STC 06/01/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 11 năm 2016 3298/CBLS-SXD-STC 08/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 10 năm 2016 2837/CBLS-SXD-STC 01/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 9 năm 2016 2495/CBLS-SXD-STC 07/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 8 năm 2016 2215/CBLS-SXD-STC 08/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 7 năm 2016 1872/CBLS-SXD-STC 08/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 6 năm 2016 1578/CBLS-SXD-STC 04/07/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 5 năm 2016 1294/CBLS-SXD-STC 10/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 4 năm 2016 1101/CBLS-SXD-STC 20/05/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 3 năm 2016 484/CBLS-SXD-STC 19/04/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 1 và 2 năm 2016 484/CBLS-SXD-STC 14/03/2016