Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 09 tháng 11 năm 2022 09/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 01/09/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 02 tháng 8 năm 2022 02/08/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 07 tháng 7 năm 2022 07/07/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 01/06/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 05 tháng 4 năm 2022 05/04/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 17 tháng 03 năm 2022 17/03/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 10 tháng 03 năm 2022 10/03/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 10 tháng 01 năm 2022 10/01/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 05/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 01 tháng 08 năm 2021 02/08/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 01/07/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 01 tháng 06 năm 2021 31/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 01 tháng 05 năm 2021 04/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 12 tháng 04 năm 2021 12/04/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 11/01/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2020 31/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 09 năm 2020 03/09/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 07 năm 2020 31/07/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 05 năm 2020 31/05/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 04 năm 2020 01/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 01 năm 2020 02/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2019 31/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 07 năm 2019 31/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 05 năm 2019 31/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 04 năm 2019 02/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 01 năm 2019 31/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 11 & 12 năm 2018 28/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2018 31/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 09 năm 2018 01/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 08 năm 2018 31/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 07 năm 2018 01/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 06 năm 2018 02/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 05 năm 2018 31/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 04 năm 2018 02/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 03 năm 2018 01/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 02 năm 2018 01/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 01 năm 2018 01/02/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 12 năm 2017 29/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 11 năm 2017 30/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2017 31/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 09 năm 2017 02/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 08 năm 2017 31/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 07 năm 2017 31/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 06 năm 2017 03/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 05 năm 2017 01/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 04 năm 2017 03/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 03 năm 2017 31/03/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 02 năm 2017 01/03/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 01 năm 2017 02/02/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 12 năm 2016 30/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 11 năm 2016 01/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2016 31/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 09 năm 2016 30/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 08 năm 2016 31/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 07 năm 2016 01/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 06 năm 2016 30/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 05 năm 2016 31/05/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 04 năm 2016 29/04/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 03 năm 2016 31/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 02 năm 2016 01/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 01 năm 2016 01/02/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 12 năm 2015 31/12/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 11 năm 2015 30/11/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2015 02/11/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 09 năm 2015 01/10/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 08 năm 2015 31/08/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 07 năm 2015 31/07/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 06 năm 2015 01/07/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 05 năm 2015 01/06/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 04 năm 2015 04/05/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 03 năm 2015 31/03/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 02 năm 2015 02/03/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 01 năm 2015 30/01/2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 12 năm 2014 31/12/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 11 năm 2014 01/12/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2014 31/10/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 09 năm 2014 01/10/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 08 năm 2014 03/09/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 07 năm 2014 01/08/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 06 năm 2014 30/06/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 05 năm 2014 30/05/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 04 năm 2014 29/04/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 03 năm 2014 31/03/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 02 năm 2014 28/02/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 01 năm 2014 27/01/2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 12 năm 2013 02/01/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 11 năm 2013 01/12/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2013 01/11/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 09 năm 2013 01/10/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 08 năm 2013 30/08/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 06 năm 2013 01/07/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 04 năm 2013 02/05/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 03 năm 2013 01/04/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 02 năm 2013 01/03/2013
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 11 năm 2012 30/11/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2012 01/11/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 09 năm 2012 01/10/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 08 năm 2012 31/08/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 07 năm 2012 01/08/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 06 năm 2012 02/07/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 04 năm 2012 02/05/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 03 năm 2012 02/04/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 02 năm 2012 01/03/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 01 năm 2012 31/01/2012
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 12 năm 2011 30/12/2011
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 11 năm 2011 01/12/2011
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 09 năm 2011 03/10/2011
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 08 năm 2011 31/08/2011
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 06 năm 2011 30/06/2011
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 04 năm 2011 29/04/2011
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 03 năm 2011 31/03/2011