Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2022 13/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II năm 2022 15/07/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2022 15/04/2022
Công bố giá thép xây dựng, giá nhựa đường thời điểm tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2022 tỉnh Bắc Kạn 25/03/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2021 10/01/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2021 08/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II năm 2021 09/07/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn (bổ sung các quý năm 2020 và quý I năm 2021) 18/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2021 31/03/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2020 31/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2020 30/09/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II năm 2020 18/06/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2020 31/03/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2019 31/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2019 20/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II năm 2019 25/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2019 29/03/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2018 28/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2018 28/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II năm 2018 29/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2018 29/03/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2017 29/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2017 24/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II năm 2017 24/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2017 28/02/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2016 29/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2016 30/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II năm 2016 21/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2016 04/02/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2015 24/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2015 14/08/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II năm 2015 23/04/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 01 năm 2015 06/02/2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 12 năm 2014 05/01/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 08 & 09 năm 2014 29/09/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 07 năm 2014 31/07/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 06 năm 2014 30/06/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 05 năm 2014 06/06/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 04 năm 2014 09/05/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 03 năm 2014 31/03/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 02 năm 2014 28/02/2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 11 năm 2013 29/11/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 10 năm 2013 30/10/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 09 năm 2013 30/09/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 08 năm 2013 28/08/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 07 năm 2013 30/07/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 06 năm 2013 11/07/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 05 năm 2013 29/05/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 04 năm 2013 04/05/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 02 năm 2013 28/02/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 01 năm 2013 28/01/2013
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 12 năm 2012 27/12/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 11 năm 2012 30/11/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 10 năm 2012 31/10/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 09 năm 2012 28/09/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 08 năm 2012 29/08/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 07 năm 2012 31/07/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 06 năm 2012 28/06/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 04 năm 2012 27/04/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 03 năm 2012 30/03/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn tháng 02 năm 2012 29/02/2012
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2011 30/11/2011
Giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2011 05/10/2011
Giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2011 30/08/2011
Giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2011 28/07/2011
Giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2011 28/06/2011
Giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2011 27/05/2011
Giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2011 28/04/2011
Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2011 31/03/2011
Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2011 25/02/2011
Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2011 26/01/2011