Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 9/2022 1/9/2022
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 6/2022 222/CBLS0XD-TC 1/7/2022
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 5/2022 173/CBLS-XD-TC 1/6/2022
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 4/2022 130/CBLS-XD-TC 04/5/2022
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 3/2022 95/CBLS-XD-TC 07/4/2022
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 2/2022 51/CBLS-XD-TC 01/3/2022
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 1/2022 31/CBLLS-XD-TC 28/1/2022
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 12/2021 01/CBLS-XD-TC 05/1/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 11/2021 551/CBLS-XD-TC 6/12/2021
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 10/2021 492/CBLS-XD-TC 3/11/2021
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 9/2021 422/CBLS-XD-TC 1/10/2021
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 8/2021 376/CBLS-XD-TC 7/9/2021
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 7/2021 328/CBLS-XD-TC 2/8/2021
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 6/2021 288/CBLS-XD-TC 1/7/2021
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 5/2021 248/CBLS-XD-TC 1/6/2021
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 4/2021 196/CBLS-XD-TC 4/5/2021
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 3/2021 165/CBLS-XD-TC 15/4/2021
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 1/2021 52/CBLS-XD-TC 1/2/2021
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 12/2020 01/CBLS-XD-TC 04/01/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 11/2020 465/CBLS-XD-TC 4/12/2020
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 10/2020 414/CBLS-XD-TC 3/11/2020
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 9/2020 377/CBLS-XD-TC 1/10/2020
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 8/2020 329/CBLS-XD-TC 1/9/2020
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 6/2020 243/CBLS-XD-TC 1/7/2020
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 5/2020 201/CBLS-XD-TC 2/6/2020
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 4/2020 177/CBLS-XD-TC 4/5/2020
Công bố giá ca máy Bạc Liêu tháng 3/2020 139/CBLS XD-TC 6/4/2020
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 1/2020 200/CBLS-XD-TC 31/1/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tháng 10/2019 tỉnh Bạc Liêu 392/CBLS-XD-TC 4/11/2019
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 9/2019 330/CBLS-XD-TC 3/10/2019
Giá VLXD Bạc Liêu tháng 7/2019 268/CBLS-XD-TC 1/8/2019
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 6/2019 234/CBLS-XD-TC 01/7/2019
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 5/2019 200/CBLS-XD-TC 03/6/2019
Công bố giá VLXD Bạc liêu tháng 4/2019 1381/CBLS-XD-TC 2/5/2019
Công bố giá VLXD Bạc Liệu tháng 3/2019 96/CBLS-XD-TC 3/4/2019
Công bố giá VLXD Bạc Liệu tháng 2/2019 61/CBLS-XD-TC 1/3/2019
Công bố giá VLXD Bạc Liệu tháng 1/2019 58/CBLS-XD-TC 31/1/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 11/2018 407/CBLS-XD-TC 3/12/2018
Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 10/2018 363/CBLXD-XD-TC 2/11/2018
Giá VLXD tháng 8/2018 tỉnh Bạc Liêu 279/CBLS XD-TC 4/9/2018
Giá VLXD tháng 6/2018 tỉnh Bạc Liêu 187/CBLS XD-TC 2/7/2018
Giá VLXD tháng 5/2018 tỉnh Bạc Liêu 153/CBLS XD-TC 1/6/2018
Giá VLXD tháng 3/2018 tỉnh Bạc Liêu 83/CBLS XD-TC 2/4/2018
Giá VLXD tháng 2/2018 tỉnh Bạc Liêu 62/CBLS XD-TC 2/3/2018
Giá VLXD tháng 1/2018 tỉnh Bạc Liêu 42/CBLS XD-TC 7/2/2018