Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 10 năm 2022 2915/SXD-KT&QLXD 18/11/2022
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 9 năm 2022 2644/SXD-KT&QLXD 21/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 7 năm 2022 2096/SXD-KT&VLXD 22/8/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 6 năm 2022 1866/SXD-KT&QLXD 25/7/2022
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 2 năm 2022 689/SXD-KT&VLXD 23/3/2022
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 1 năm 2022 390/SXD-KT&VLXD 18/2/2022
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 8 năm 2022
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 3 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 5 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 4 năm 2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 11 năm 2021 4278/TB-STC-SXD 02/12/2021
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 10 năm 2021 3758/TB-STC-SXD 03/11/2021
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 9 năm 2021 3346/TB-STC-SXD 4/10/2021
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 8 năm 2021 2998/TB-STC-SXD 1/9/2021
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 7 năm 2021 2566/TB-STC-SXD 28/7/2021
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 6 năm 2021 2299/TB-STC-SXD 25/7/2021
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 5 năm 2021 1785/TB-STC-SXD 07/06/2021
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 4 năm 2021 1142/TB-STC-SXD 20/4/2021
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 3 năm 2021 941/TB-STC-SXD 02/04/2021
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 2 năm 2021 579/TB-STC-SXD 05/03/2021
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 1 năm 2021 372/TB-STC-SXD 04/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 11 năm 2020 4215/TB-STC-SXD 08/12/2020
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 10 năm 2020 3783/TB-STC-SXD 09/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 9 năm 2020 3344/TB-STC-SXD 02/10/2020
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 8 năm 2020 2943/TB-STC-SXD 04/9/2020
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 7 năm 2020 2542/TB-STC-SXD 7/8/2020
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 6 năm 2020 2170/TB-STC-SXD 9/7/2020
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 5 năm 2020 1735/TB-STC-SXD 04/6/2020
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 4 năm 2020 1523/TB-STC-SXD 18/5/2020
Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 3 năm 2020 883/TB-STC-SXD 27/03/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 2 năm 2020 557/TB-STC-SXD 02/03/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 1 năm 2020 322/TB-STC-SXD 10/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến tre tháng 10 năm 2019 3732/TB-STC-SXD 31/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 8 năm 2019 3019/TB-STC-SXD 05/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 7 năm 2019 2538/TB-STC-SXD 31/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 6 năm 2019 2254/TB-STC-SXD 01/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 5 năm 2019 1886/TB-STC-SXD 06/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 3 năm 2019 1085/TB-STC-SXD 03/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 2 năm 2019 685/TB-STC-SXD 06/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 1 năm 2019 425/TB-STC-SXD 11/02/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 9 năm 2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 12 năm 2018 5354/TB-STC-SXD 28/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 11 năm 2018 4711/TB-STC-SXD 29/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 10 năm 2018 4144/TB-STC-SXD 29/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 9 năm 2018 3850/TB-STC-SXD 05/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 8 năm 2018 3383/TB-STC-SXD 31/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 7 năm 2018 2939/TB-STC-SXD 01/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 6 năm 2018 2543/TB-STC-SXD 02/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 5 năm 2018 1959/TB-STC-SXD 30/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 4 năm 2018 1476/TB-STC-SXD 27/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 3 năm 2018 1038/TB-STC-SXD 30/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 2 năm 2018 652/TB-STC-SXD 28/02/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 1 năm 2018 389/TB-STC-SXD 31/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 12 năm 2017 5608/TB-STC-SXD 29/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 11 năm 2017 4991/TB-STC-SXD 30/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 7 năm 2017 3046/TB-STC-SXD 28/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 6 năm 2017 2628/TB-STC-SXD 30/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 9 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 8 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 5 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 3 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 2 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 10 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 1 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 12 năm 2016 6224/TB-STC-SXD 28/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 10 năm 2016 4918/TB-STC-SXD 28/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 9 năm 2016 4361/TB-STC-SXD 30/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 8 năm 2016 3795/TB-STC-SXD 30/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 7 năm 2016 3313/TB-STC-SXD 28/07/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 5 năm 2016 2275/TB-STC-SXD 27/05/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 4 năm 2016 1771/TB-STC-SXD 28/04/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 3 năm 2016 1153/TB-STC-SXD 29/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 2 năm 2016 663/TB-STC-SXD 29/02/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 1 năm 2016 322/TB-STC-SXD 26/01/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 6 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre tháng 11 năm 2016