Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 10 năm 2022 705/TB-XD-TC 09/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 9 năm 2022 619/TB-TC-XD 10/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 8 năm 2022 560/TB-XD-TC 9/9/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7 năm 2022 488/TB-XD-TC 10/8/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 6 năm 2022 411/TB-XD-TC 8/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 5 năm 2022 327/TB-XD-TC 10/6/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4 năm 2022 - điều chỉnh 239/TB-XD-TC 11/5/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4 năm 2022 239/TB-XD-TC 11/5/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 2, 3 năm 2022 132/TB-XD-TC 28/3/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1 năm 2022 80/TB-XD-TC 23/02/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 12 năm 2021 748/TB-XD-TC 30/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 11 năm 2021 707/TB-XD-TC 10/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 10 năm 2021 623/TB-XD-TC 11/11/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 9 năm 2021 520/TB-XD-TC 05/11/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 8 năm 2021 469/TB-XD-TC 08/9/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7 năm 2021 395/TB-XD-TC 06/8/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 6 năm 2021 335/TB-XD-TC 05/7/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4, tháng 5 năm 2021 266/TB-XD-TC 27/5/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 3 năm 2021 170/TB-XD-TC 12/4/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1, tháng 2 năm 2021 109/TB-SXD 05/3/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 12 năm 2020 04/TB-TC-XD 18/01/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 11 năm 2020 245/TB-TC-XD 14/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 10 năm 2020 204/TB-TC-XD 6/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 9 năm 2020 184/TB-TC-XD 8/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 8 năm 2020 168/TB-TC-XD 10/9/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7 năm 2020 146/TB-TC-XD 13/8/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 6 năm 2020 123/TB-TC-XD 9/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 5 năm 2020 56/TB-TC-XD 9/6/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4 năm 2020 37/TB-TC-XD 8/5/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 3 năm 2020 26/TB-TC-XD 8/4/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 2 năm 2020 18/TB-TC-XD 10/3/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1 năm 2020 11/TB-TC-XD 10/2/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 11 năm 2019 241/TB-TC-XD 11/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 10 năm 2019 219/TB-TC-XD 12/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 9 năm 2019 202/TB-TC-XD 11/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 8 năm 2019 179/TB-TC-XD 5/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7 năm 2019 166/TB-TC-XD 8/8/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 6 năm 2019 108/TB-TC-XD 24/6/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 5 năm 2019 42/TB-TC-XD 24/5/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4 năm 2019 25/TB-TC-XD 22/4/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 3 năm 2016 20/TB-TC-XD 28/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 2 năm 2019 08/TB-TC-XD 25/02/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1 năm 2019 05/TB-TC-XD 22/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 12 năm 2018 274/TB-TC-XD 26/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 10 năm 2018 229/TB-TC-XD 26/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 9 năm 2018 220/TB-TC-XD 27/9/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 8 năm 2018 203/TB-TC-XD 22/8/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7 năm 2018 190/TB-TC-XD 26/7/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 6 năm 2018 155/TB-TC-XD 25/6/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 5 năm 2018 63/TB-TC-XD 18/5/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4 năm 2018 33/TB-TC-XD 12/4/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 3 năm 2018 21/TB-TC-XD 15/3/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1 năm 2018 08/TB-TC-XD 25/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 12 năm 2017 326/TB-TC-XD 21/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 10 năm 2017 295/TB-TC-XD 26/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 9 năm 2017 267/TB-TC-XD 28/9/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 8 năm 2017 245/TB-TC-XD 25/8/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7 năm 2017 203/TB-TC-XD 26/7/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 6 năm 2017 160/TB-TC-XD 21/6/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 5 năm 2017 118/TB-TC-XD 25/5/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4 năm 2017 39/TB-TC-XD 20/4/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 3 năm 2017 23/TB-TC-XD 15/3/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 2 năm 2017 12/TB-TC-XD 16/2/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1 năm 2017 06/TB-TC-XD 20/1/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 12 năm 2016 4808/TB-TC-XD 28/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 11 năm 2016 4205/TB-TC-XD 25/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 10 năm 2016 3763/TB-TC-XD 27/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 9 năm 2016 3299/TB-TC-XD 23/9/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 8 năm 2016 2718/TB-TC-XD 10/8/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7 năm 2016 2598/TB-TC-XD 28/7/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 6 năm 2016 2145/TB-TC-XD 23/6/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 5 năm 2016 1587/TB-TC-XD 20/5/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4 năm 2016 1269/TB-TC-XD 21/4/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 3 năm 2016 895/TB-TC-XD 23/3/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 2 năm 2016 345/TB-TC-XD 1/2/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1 năm 2016 115/TB-TC-XD 14/1/2016