Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương quý III năm 2020 3968/CBG-SXD 14/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương quý II năm 2020 2866/CBG-SXD 31/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương quý I năm 2020 1282/CBG-SXD 10/4/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 11 và 12 năm 2019 5355/CBG-SXD 31/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 9 và 10 năm 2019 4772/CBG-SXD 25/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7 và 8 năm 2019 3781/CBG-SXD 26/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 5 và 6 năm 2019 2792/CBLS-SXD 23/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 3 và 4 năm 2019 2062/CBLS-SXD 4/6/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1 và 2 năm 2019 1106/CBLS-SXD 29/3/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 9 và 10 năm 2018 3918/CBG-SXD 15/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7 và 8 năm 2018 3187/CBG-SXD 21/9/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 5 và 6 năm 2018 2493/CBG-SXD 30/7/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 3 và 4 năm 2018 1721/CBG-SXD 30/5/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1 và 2 năm 2018 981/CBG-SXD 27/3/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 5 và 6 năm 2017 2452/CBG-SXD 18/8/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 3 và 4 năm 2017 1499/CBG-SXD 25/5/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1 và 2 năm 2017 687/CBG-SXD 15/3/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 8 năm 2016 2813/CBLS-SXD-STC 22/9/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7 năm 2016 2403/CBLS-SXD-STC 18/8/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 6 năm 2016 1998/CBLS-SXD-STC 15/7/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4 năm 2016 1337/CBLS-SXD-STC 18/5/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 3 năm 2016 1062/CBLS-SXD-STC 19/4/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 2 năm 2016 654/CBLS-SXD-STC 14/3/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1 năm 2016 471/CBLS-SXD-STC 24/2/2016