Năm 2023
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 2 năm 2023 882/CBG-SXD 09/03/2023
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1 năm 2023 495/CBG-SXD 09/02/2023
Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 12 năm 2022 5698/CBG-SXD 30/12/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 10,11 năm 2022 5313/CBG-SXD 09/12/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7,8,9 và quý III năm 2022 4274/CBG-SXD 13/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4,5,6 và quý II năm 2022 2795/CBG-SXD 14/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 và quý I năm 2022 1219/CBG-SXD 12/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 10, 11, 12 và năm 2021 4525/CBG-SXD 31/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 9 năm 2021 3502/CBG-SXD 29/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 5,6,7,8 năm 2021 3075/CBG-SXD 24/9/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3,4 năm 2021 1560/CBG-SXD 13/5/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương quý IV năm 2020 5188/CBG-SXD 31/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương quý III năm 2020 3968/CBG-SXD 14/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương quý II năm 2020 2866/CBG-SXD 31/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương quý I năm 2020 1282/CBG-SXD 10/4/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 11 và 12 năm 2019 5355/CBG-SXD 31/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 9 và 10 năm 2019 4772/CBG-SXD 25/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7 và 8 năm 2019 3781/CBG-SXD 26/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 5 và 6 năm 2019 2792/CBLS-SXD 23/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 3 và 4 năm 2019 2062/CBLS-SXD 4/6/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1 và 2 năm 2019 1106/CBLS-SXD 29/3/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 9 và 10 năm 2018 3918/CBG-SXD 15/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7 và 8 năm 2018 3187/CBG-SXD 21/9/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 5 và 6 năm 2018 2493/CBG-SXD 30/7/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 3 và 4 năm 2018 1721/CBG-SXD 30/5/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1 và 2 năm 2018 981/CBG-SXD 27/3/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 5 và 6 năm 2017 2452/CBG-SXD 18/8/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 3 và 4 năm 2017 1499/CBG-SXD 25/5/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1 và 2 năm 2017 687/CBG-SXD 15/3/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 8 năm 2016 2813/CBLS-SXD-STC 22/9/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7 năm 2016 2403/CBLS-SXD-STC 18/8/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 6 năm 2016 1998/CBLS-SXD-STC 15/7/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4 năm 2016 1337/CBLS-SXD-STC 18/5/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 3 năm 2016 1062/CBLS-SXD-STC 19/4/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 2 năm 2016 654/CBLS-SXD-STC 14/3/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1 năm 2016 471/CBLS-SXD-STC 24/2/2016