Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 11/2022 3175/TB-SXD 5/12/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 10/2022 2793/TB-SXD 3/11/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 9/2022 2526/TB-SXD 6/10/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 8/2022 2246/TB-SXD 6/9/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 7/2022 1996/TB-SXD 5/8/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 6/2022 1735/TB-SXD 7/7/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 5/2022 1453/TB-SXD 09/6/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 4/2022 1149/TB-SXD 12/5/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 2/2022 677/TB-SXD 17/3/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 3/2022 519/TB-SXD 02/3/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 1/2022 519/TB-SXD 2/3/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 12/2021 4326/TB-SXD 30/12/2021
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 11/2021 3983/TB-SXD 6/12/2021
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 10/2021 3605/TB-SXD 8/11/2021
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 9/2021 3204/TB-SXD 7/10/2021
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 7/2021 2577/TB-SXD 5/8/2021
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 6/2021 2197/TB-SXD 6/7/2021
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 5/2021 1840/TB-SXD 9/6/2021
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 4/2021 1488/TB-SXD 14/5/2021
Công bố giá VLXD Bình Thuận Quý I/2021 1308/TB-SXD 28/4/2021
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 12/2020 67/TB-SXD 7/1/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD tỉnh Bình Thuận tháng 11/2020 3605/TB-SXD 3/12/2020
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 10/2020 3365/TB-SXD 12/11/2020
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 9/2020 2973/TB-SXD 7/10/2020
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 8/2020 2661/TB-SXD 11/9/2020
Công bố giá VLXD tỉnh Bình Thuận tháng 7/2020 2178/TB-SXD 31/7/2020
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 6/2020 1930/TB-SXD 9/7/2020
công bố giá VLXD Bình thuận tháng 2,3,4,5/2020 1668/TB-SXD 12/6/2020
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 1/2020 213/SXD-QLXD&HTKT 21/1/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 12/2019 3753/SXD-QLXD&HTKT 18/12/2019
Giá VLXD Bình Thuận tháng 11/2019 3508/SXD-QLXD&HTKT 22/11/2019
Giá VLXD Bình Thuận tháng 10/2019 3124/SXD-QLXD&HTKT 24/10/2019
Giá VLXD Bình Thuận tháng 9/2019 2796/SXD-QLXD&HTKT 24/9/2019
Giá VLXD Bình Thuận tháng 8/2019 2495/SXD-QLXD&HTKT 23/8/2019
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 7/2019 2157/SXD-QLXD&HTKT 23/7/2019
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 6/2019 1797/SXD-QLXD&HTKT 24/6/2019
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 5/2019 1425/SXD-QLXD&HTKT 24/5/2019
Công bố giá VLXD tỉnh Bình Thuận tháng 4/2019 1320/SXD-QLXS&HTKT 17/5/2019
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 3/2019 1090/SXD-QLXD&HTKT 25/4/2019
Giá VLXD Tháng 1 năm 2019 tỉnh Bình Thuận 364/SXD-QLXD&HTKT 13/2/2019
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 2/2019 826/SXD-QLXD&HTKT
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD Bình Thuận tháng 12/2018 4188/SXD-KT&VLXD 13/12/2018
Giá VLXD Bình Thuận tháng 11/2018 4159/SXD-KT&VLXD 12/12/2018
Giá VLXD Bình Thuận tháng 10/2018 3780/SXD-KT&VLXD 12/11/2018
Giá VLXD Bình Thuận thán 9/2018 3385/SXD-KT&VLXD 12/10/2018
Giá VLXD Bình Thuận tháng 8/2018 3031/SXD-KT&VLXD 13/9/2018
Giá VLXD Bình Thuận tháng 7/2018 2655/SXD-KT&VLXD 15/8/2018
Giá VLXD Bình Thuận tháng 6/2018 2275/SXD-KT&VLXD 16/7/2018
Giá VLXD Bình Thuận tháng 5/2018 1964/SXD/KT&VLXD 19/6/2018
Giá VLXD Bình Thuận tháng 4/2018 1519/SXD-KT&VLXD 18/5/2018
Giá VLXd Bình Thuận tháng 3/2018 1150/SXD-KT&VLXD 17/4/2018
Giá VLXD Bình Thuận tháng 2/2018 854/SXD/KT&VLXD 22/3/2018
Giá VLXD Bình Thuận tháng 1/2018 550/SXD-KT&VLXD 12/2/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD Bình Thuận tháng 12/2017 4450/SXD-KT&VLXD 26/12/2017
Giá VLXD Bình Thuận tháng 11/2017 4377/SXD-KT&VLXD 20/12/2017
Giá VLXD Bình Thuận tháng 10/2017 3995/SXD-KT&VLXD 22/11/2017
Giá VLXD Bình Thuận tháng 9/2017 3447/SXD-KT&VLXD 17/10/2017
Giá VLXD Bình Thuận tháng 8/2017 3101/SXD-KT&VLXD 18/9/2017
Giá VLXD Bình Thuận tháng 7/2017 2761/SXD-KT&VLXD 18/8/2017
Giá VLXD Bình Thuận tháng 6/2017 2325/SXD-KT&VLXD 14/7/2017
Giá VLXD Bình Thuận tháng 5/2017 1861/SXD-TK&VLXD 13/6/2017
Giá VLXD Bình Thuận tháng 4/2017 1525/SXD-KT&VLXD 18/5/2017
Giá VLXD Bình Thuận tháng 3/2017 1157/SXD-KT&VLXD 19/4/2017
Giá VLXD Bình Thuận tháng 2/2017 787/SXD-KT&VLXD 20/3/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD Bình Thuận tháng 12/2016 161/SXD-KT&VLXD 13/1/2017
Giá VLXD Bình Thuận tháng 11/2016 3942/SXD-KTTH 14/12/2016
Giá VLXD Bình Thuận tháng 10/2016 3569/SXD-KTTH 16/11/2016
Giá VLXD Bình Thuận tháng 9/2016 3119/SXD-KTTH 17/10/2016
Giá VLXD Bình Thuận tháng 8/2016 2698/SXD-KTTH 13/9/2016
Giá VLXD Bình Thuận tháng 7/2016 2385/SXD-KTTH 15/8/2016
Giá VLXD Bình Thuận tháng 6/2016 2036/SXD-KTTH 15/7/2016
Giá VLXD Bình Thuận tháng 5/2016 1679/SXD-KTTH 16/6/2016
Giá VLXD Bình Thuận tháng 4/2016 1297/SXD-KTTH 17/5/2016
Giá VLXD Bình Thuận tháng 3/2016 900/SXD-KTTH 5/4/2016
Giá VLXD Bình Thuận tháng 2/2016 612/SXD-KTTH 15/3/2016
Giá VLXD Bình Thuận tháng 1/2016 444/SXD-KTTH 25/2/2016