Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2019 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 2246/CBLS-SXD-STC 29/11/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2019 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 2164/CBLS-SXD-STC 20/11/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1383/CBLS-STC-SXD 27/08/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 1384/CBLS-SXD-STC 27/08/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 722/CBLS-SXD-STC 24/05/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2019 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 208/CBLS-SXD-STC 24/03/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2019 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 181/CBLS-SXD-STC 25/02/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2018 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 2009/CBLS-SXD-STC 30/11/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1922/CBLS-SXD-STC 20/11/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 1318/CBLS-STC-SXD 30/08/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1252/CBLS-STC-SXD 22/08/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2018 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 724CBLS-STC-SXD 31/05/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 628/CBLS-SXD-STC 21/05/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2018 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 241/CBLS-STC-SXD 12/03/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 200/CBLS-STC-SXD 28/02/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2017 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 2021/CBLS-STC-SXD 30/11/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 2002/CBLS-STC-SXD 27/11/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2017 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 1330/CBLS-STC-SXD 29/08/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1269/CBLS-STC-SXD 18/08/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2017 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 677/CBLS-STC-SXD 25/05/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 661/CBLS-STC-SXD 22/05/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2017 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 222/CBLS-STC-SXD 01/03/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 164/CBLS-STC-SXD 20/02/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2016 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 1320/CBLS-STC-SXD 12/12/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2016 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1222/CBLS-STC-SXD 22/11/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2016 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 862/CBLS-STC-SXD 30/08/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2016 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 818/CBLS-STC-SXD 19/08/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 444/CBLS-STC-SXD 31/05/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 386/CBLS-STC-SXD 20/05/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 123/CBLS-STC-SXD 29/02/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 102/CBLS-STC-SXD 18/02/2016