Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 2108/SXD-KTVLXD 26/10/2022
Công bố giá thép xây dựng tháng 10 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 2107/SXD-KTVLXD 26/10/2022
Công bố giá thép xây dựng tháng 9 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1833/SXD-KTVLXD 23/09/2022
Công bố giá gốc vật liệu xây dựng Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 1614/SXD-KTVLXD 25/08/2022
Công bố giá thép xây dựng tháng 8 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1580/SXD-KTVLXD 23/08/2022
Công bố giá thép xây dựng tháng 7 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1344/SXD-KTVLXD 22/07/2022
Công bố giá thép xây dựng tháng 6 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1134/SXD-KTVLXD 22/06/2022
Công bố giá gốc vật liệu xây dựng Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 908/SXD-KTVLXD 27/05/2022
Công bố giá thép xây dựng tháng 5 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 876/SXD-KTVLXD 24/05/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 661/SXD-KTVLXD 25/04/2022
Công bố giá thép xây dựng tháng 3 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 429/SXD-KTVLXD 23/03/2022
Công bố Giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 280/SXD-KTVLXD 28/02/2022
Công bố giá thép xây dựng tháng 2 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 267/SXD-KTVLXD 28/02/2022
Công bố giá thép xây dựng tháng 1 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 123/SXD-KTVLXD 25/01/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2021 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 2222/SXD-KTVLXD 29/11/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 2185/SXD-KTVLXD 24/11/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2021 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 1453/SXD-STC 26/08/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1407/CBLS-SXD-STC 20/08/2021
Công bố giá thép xây dựng tháng 8 năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1408/CBLS-SXD-STC 20/08/2021
Công bố giá thép xây dựng tháng 8 năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1408/CBLS-SXD-STC 20/08/2021
Công bố giá thép xây dựng tháng 7 năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1185/CBLS-SXD-STC 23/07/2021
Công bố giá thép xây dựng tháng 6 năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 938/CBLS-SXD-STC 22/06/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2021 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 760/CBLS-SXD-STC 31/05/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng cụm xây dựng Thành phố Cao Bằng thời điểm Quý II năm 2021 676/CBLS-SXD-STC 20/05/2021
Công bố giá thép xây dựng tháng 5 năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 666/CBLS-SXD-STC 20/05/2021
Công bố giá thép xây dựng tháng 4 năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 464/CBLS-SXD-STC 15/04/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2021 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 282/CBLS-SXD-STC 12/03/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng cụm xây dựng Thành phố Cao Bằng thời điểm Quý 1 năm 2021 212/CBLS-SXD-STC 25/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý IV năm 2020 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 1768/CBLS-SXD-STC 30/11/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý IV năm 2020 trên địa bàn Thành phố Cao Bằng 1717/CBLS-SXD-STC 20/11/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý III năm 2020 địa bàn các huyện tỉnh Cao Bằng 1203/CBLS-SXD-STC 31/08/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý III năm 2020 địa bàn thành phố Cao Bằng 1133/CBLS-SXD-STC 20/08/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý II năm 2020 địa bàn thành phố Cao Bằng 600/CBLS-SXD-STC 22/05/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2020 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 198/CBLS-SXD-STC 25/02/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2020 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 149/CBLS-SXD-STC 14/02/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2020 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 601/CBLS-SXD-STC
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2019 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 2246/CBLS-SXD-STC 29/11/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2019 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 2164/CBLS-SXD-STC 20/11/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1383/CBLS-STC-SXD 27/08/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 1384/CBLS-SXD-STC 27/08/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 722/CBLS-SXD-STC 24/05/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2019 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 208/CBLS-SXD-STC 24/03/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2019 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 181/CBLS-SXD-STC 25/02/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2018 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 2009/CBLS-SXD-STC 30/11/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1922/CBLS-SXD-STC 20/11/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 1318/CBLS-STC-SXD 30/08/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1252/CBLS-STC-SXD 22/08/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2018 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 724CBLS-STC-SXD 31/05/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 628/CBLS-SXD-STC 21/05/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2018 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 241/CBLS-STC-SXD 12/03/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 200/CBLS-STC-SXD 28/02/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2017 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 2021/CBLS-STC-SXD 30/11/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 2002/CBLS-STC-SXD 27/11/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2017 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 1330/CBLS-STC-SXD 29/08/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1269/CBLS-STC-SXD 18/08/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2017 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 677/CBLS-STC-SXD 25/05/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 661/CBLS-STC-SXD 22/05/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2017 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 222/CBLS-STC-SXD 01/03/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 164/CBLS-STC-SXD 20/02/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2016 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 1320/CBLS-STC-SXD 12/12/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2016 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 1222/CBLS-STC-SXD 22/11/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2016 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 862/CBLS-STC-SXD 30/08/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2016 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 818/CBLS-STC-SXD 19/08/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 444/CBLS-STC-SXD 31/05/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 386/CBLS-STC-SXD 20/05/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng 123/CBLS-STC-SXD 29/02/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 102/CBLS-STC-SXD 18/02/2016