Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quí I năm 2020 2681/SXD-QLXD 16/4/2020
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quí IV năm 2019 538/SXD-QLXD 21/1/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD Đà Nẵng Quý III/2019 8725/SXD-QLXD 1/11/2019
Giá VLXD Đà Nẵng Quý II/2019 5534/SXD-QLXD 19/7/2019
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quí I năm 2019 2661/SXD-KTXD 12/4/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD Đà Nẵng Quí IV/2018 385/SXD-KTXD 14/1/2019
Giá VLXD Quí 3 năm 2018 Đà Nẵng 9470/SXD-KTXD 12/10/2018
Giá VLXD Quí 2 năm 2018 Đà Nẵng 6403/SXD-KTXD 12/7/2018
Giá VLXD Quí 1 năm 2018 Đà Nẵng 3247/SXD-KXD 16/4/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD Quí 4 năm 2017 Đà Nẵng 616/SXD-KTXD 22/1/2018
Giá VLXD Quí 3 năm 2017 Đà Nẵng 11159/SXD-KTXD 12/12/2017
Giá VLXD Quí 2 năm 2017 Đà Nẵng 6334/SXD-KTXD 17/7/2017
Giá VLXD Quí 1 năm 2017 Đà Nẵng 3151/SXD-KTXD 17/4/2017