Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 12/2022 3477/SXD-KTVLXD 12/12/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 11/2022 3147/SXD-KTVLXD 11/11/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 9/2022 2552/SXD-KTVLXD 12/9/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 10/2022 2552/SXD-KTVLXD 12/9/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 8/2022 2207/SXD-KTVLXD 10/8/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 7/2022 1836/SXD-KTVLXD 11/7/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 6/2022 1490/SXD-KTVLXD 10/06/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 5/2022 1142/SXD-KTVLXD 10/05/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 4/2022 839/SXD-KTVLXD 12/04/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình Quý I/2022 110/SXD-KTVLXD 17/01/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 10/2021 2474/SXD-KTVLXD 15/10/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 9/2021 2146/SXD-KTVLXD 15/09/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 7/2021 1655/SXD-KTVLXD 15/07/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 6/2021 1328/SXD-KTVLXD 15/06/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 5/2021 1006/SXD-KTVLXD 17/05/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 3/2021 796/SXD-KTVLXD 15/04/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 3/2021 515/SXD-KTVLXD 15/03/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 9 năm 2020 2636/SXD-KTVLXD 15/9/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 8 năm 2020 2293/SXD-KTVLXD 17/8/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 7 năm 2020 1995/SXD-KTVLXD 15/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 6 năm 2020 1724/SXD-KTVLXD 15/6/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 5 năm 2020 1406/SXD-KTVLXD 15/05/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 4 năm 2020 1099/SXD-KTVLXD 15/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 2 năm 2020 467/SXD-KTVLXD 18/02/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 1 năm 2020 221/SXD-KTVLXD 15/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 11+12 năm 2019 3126/SXD-KTVLXD 20/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 10 năm 2019 2761/SXD-KTVLXD 15/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 9 năm 2019 2459/SXD-KTVLXD 17/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 8 năm 2019 2160/SXD-KTVLXD 15/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 7 năm 2019 1801/SXD-KTVLXD 15/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 6 năm 2019 1482/SXD-KTVLXD 17/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 5 năm 2019 1130/SXD-KTVLXD 15/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 3 năm 2019 523/SXD-KTVLXD 15/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 1 + 2 năm 2019 125/SXD-KTVLXD 15/1/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 11 + 12 năm 2018 2827/SXD-KTVLXD 15/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 10 năm 2018 2486/SXD-KTVLXD 15/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 9 năm 2018 2194/SXD-KTVLXD 17/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 8 năm 2018 1938/SXD-KTVLXD 15/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 7 năm 2018 1674/SXD-KTVLXD 15/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 6 năm 2018 1406/SXD-KTVLXD 15/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 5 năm 2018 1133/SXD-KTVLXD 15/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 4 năm 2018 881/SXD-KTVLXD 15/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 3 năm 2018 565/SXD-KTVLXD 15/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 1 + 2 năm 2018 126/SXD-KTVLXD 15/01/2018