Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 11+12 năm 2019 3126/SXD-KTVLXD 20/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 10 năm 2019 2761/SXD-KTVLXD 15/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 9 năm 2019 2459/SXD-KTVLXD 17/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 8 năm 2019 2160/SXD-KTVLXD 15/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 7 năm 2019 1801/SXD-KTVLXD 15/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 6 năm 2019 1482/SXD-KTVLXD 17/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 5 năm 2019 1130/SXD-KTVLXD 15/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 3 năm 2019 523/SXD-KTVLXD 15/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 1 + 2 năm 2019 125/SXD-KTVLXD 15/1/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 11 + 12 năm 2018 2827/SXD-KTVLXD 15/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 10 năm 2018 2486/SXD-KTVLXD 15/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 9 năm 2018 2194/SXD-KTVLXD 17/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 8 năm 2018 1938/SXD-KTVLXD 15/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 7 năm 2018 1674/SXD-KTVLXD 15/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 6 năm 2018 1406/SXD-KTVLXD 15/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 5 năm 2018 1133/SXD-KTVLXD 15/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 4 năm 2018 881/SXD-KTVLXD 15/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 3 năm 2018 565/SXD-KTVLXD 15/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 1 + 2 năm 2018 126/SXD-KTVLXD 15/01/2018