Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 1 2/2022 350/SXD-KT&QLHĐXD 09/03/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 11 12/2021 2557/SXD-KT&QLHĐXD 20/12/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 10/2021 2201/SXD-KT&QLHĐXD 12/11/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 9/2021 1956/SXD-KT&QLHĐXD 13/10/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 7/2021 1394/SXD-KT 29/07/2021
Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 6/2021 1169/SXD-KT&QLHĐXD 29/6/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 5/2021 979/SXD-KT&QLHĐXD 04/06/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 9/2020 1909/SXD-KT&QLHĐXD 22/10/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 8/2020 1748/SXD-KT&QLHĐXD 29/9/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 7/2020 1525/SXD-KT&QLHĐXD 22/7/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 6/2020 1278/SXD-KT&QLHĐXD 22/7/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 5/2020 1104/SXD-KT&QLHĐXD 25/6/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 3 + 4/2020 919/SXD-KT&QLHĐXD 01/06/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 1+2/2020 861/SXD-KT&QLHĐXD 21/5/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 11+12/2019 3126/SXD-KTVLXD 15/11/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tỉnh Đăk Nông tháng 11+12/2019 3127/SXD-KTVLXD 15/11/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 10/2019 2760/SXD-KTVLXD 15/10/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 10/2019 2761/SXD-KTVLXD 15/10/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 9/2019 1754/SXD-KT&QLHĐXD 30/9/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 8/2019 1564/SXD-KT&QLHĐXD 03/09/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tỉnh Đăk Nông tháng 06+07/2019 1419/SXD-KT&QLHĐXD 09/08/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 06+07/2019 1418 17/05/2019
Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 3/2019 771/SXD-KT&QLHĐXD 04/05/2019
Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp tháng 03/2019 772/SXD-KT&QLHĐXD 04/05/2019
Giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 01+02/2019 344/SXD-KT&QLHĐXD 13/03/2019
Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp tháng 01+02/2019 345/SXD-KT&QLHĐXD 13/03/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 11 + 12 năm 2018 2278/SXD-KT 24/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 10 năm 2018 2093/SXD-KT 21/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 9 năm 2018 1890/SXD-KT 24/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 7 + 8 năm 2018 1544/SXD-KT 13/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 6 năm 2018 1185/SXD-KT 13/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 5 năm 2018 863/SXD-KT 05/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 3 năm 2018 503/SXD-KT 03/4/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông tháng 1 + 2 năm 2018 414/SXD-KT 20/3/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 7 + 8 năm 2017 1216/SXD-KT 31/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 6 năm 2017 871/SXD-KT 06/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 5 năm 2017 658/SXD-KT 29/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 3 + 4 năm 2017 512/SXD-KT 04/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 1 + 2 năm 2017 236/SXD-KT 9/3/2017