Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 09 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 1968/CBGVLXD-SXD 30/09/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 08 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 1716/CBGVLXD-SXD 27/08/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 07 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 1502/CBGVL-SXD 30/07/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 06 năm 2021 địa bàn tỉnh Điện Biên 1270/CBGVLXD/XD-TC 30/06/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 05 năm 2021 địa bàn tỉnh Điện Biên 948/CBGVLXD/XD-TC 28/05/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 04 năm 2021 địa bàn tỉnh Điện Biên 774/CBGVLXD/XD-TC 11/05/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 03 năm 2021 địa bàn tỉnh Điện Biên 465/CBGVLXD/XD-TC 31/03/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 01 năm 2021 địa bàn tỉnh Điện Biên 157/CBGVLXD/XD-TC 29/01/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 02 năm 2021 địa bàn tỉnh Điện Biên 338/CBGVLXD/XD-TC
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2020 địa bàn tỉnh Điện Biên 1988/CBGVLXD/XD-TC 30/12/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2020 địa bàn tỉnh Điện Biên 1749/CBGVLXD/XD-TC 30/11/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2020 địa bàn tỉnh Điện Biên 1520/CBGVLXD/XD-TC 28/10/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 09 năm 2020 địa bàn tỉnh Điện Biên 1375/CBGVLXD/XD-TC 30/09/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 08 năm 2020 địa bàn tỉnh Điện Biên 1188/CBGVLXD/XD-TC 28/08/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2020 địa bàn tỉnh Điện Biên 1014/CBGVLXD/XD-TC 29/07/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2020 địa bàn tỉnh Điện Biên 831/CBGVLXD/XD-TC 30/06/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2020 địa bàn tỉnh Điện Biên 657/CBGVLXD/XD-TC 01/06/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2020 địa bàn tỉnh Điện Biên 494/CBGVLXD/XD-TC 28/04/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2020 địa bàn tỉnh Điện Biên 386/CBGVLXD/XD-TC 30/03/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2020 địa bàn tỉnh Điện Biên 259/CBGVLXD/XD-TC 28/02/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2020 địa bàn tỉnh Điện Biên 124/CBGVLXD/XD-TC 21/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2019 địa bàn tỉnh Điện Biên 1968/CBGVLXD/XD-TC 25/12/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2019 địa bàn tỉnh Điện Biên 1835/CBGVLXD/XD-TC 28/11/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2019 địa bàn tỉnh Điện Biên 1613/CBGVLXD/XD-TC 28/10/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2019 địa bàn tỉnh Điện Biên 1433/CBGVLXD/XD-TC 30/09/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2019 địa bàn tỉnh Điện Biên 1294/CBGVLXD/XD-TC 29/08/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2019 địa bàn tỉnh Điện Biên 1099/CBGVLXD/XD-TC 29/07/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2019 địa bàn tỉnh Điện Biên 895/CBGVLXD/XD-TC 28/06/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2019 địa bàn tỉnh Điện Biên 719/CBGVLXD/XD-TC 28/05/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2019 địa bàn tỉnh Điện Biên 533/CBGVLXD/XD-TC 25/04/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2019 địa bàn tỉnh Điện Biên 376/CBGVLXD/XD-TC 28/03/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2019 địa bàn tỉnh Điện Biên 210/CBGVLXD/XD-TC 26/02/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2019 địa bàn tỉnh Điện Biên 135/CBGVLXD/XD-TC 28/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2018 địa bàn tỉnh Điện Biên 1736/CBGVL/XD-TC 26/12/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2018 địa bàn tỉnh Điện Biên 1568/CBGVLXD/XD-TC 29/11/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2018 địa bàn tỉnh Điện Biên 1345/CBGVLXD/XD-TC 30/10/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2018 địa bàn tỉnh Điện Biên 1140/CBGVLXD/XD-TC 28/09/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2018 địa bàn tỉnh Điện Biên 975/CBGVLXD/XD-TC 29/8/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2018 địa bàn tỉnh Điện Biên 822/CBGVLXD/XD-TC 30/07/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2018 địa bàn tỉnh Điện Biên 684/CBGVLXD/XD-TC 29/06/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2018 địa bàn tỉnh Điện Biên 528/CBGVLXD/XD-TC 30/05/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2018 địa bàn tỉnh Điện Biên 391/CBGVLXD/XD-TC 27/04/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2018 địa bàn tỉnh Điện Biên 278/CBGVLXD/XD-TC 28/03/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2018 địa bàn tỉnh Điện Biên 166/CBGVLXD/XD-TC 28/02/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2018 địa bàn tỉnh Điện Biên 85/CBGVLXD/XD-TC 29/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2017 địa bàn tỉnh Điện Biên 1566/CBGVLXD/XD-TC 26/12/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2017 địa bàn tỉnh Điện Biên 1449/CBGVLXD/XD-TC 30/11/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2017 địa bàn tỉnh Điện Biên 1316/CBGVLXD/XD-TC 31/10/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2017 địa bàn tỉnh Điện Biên 1115/CBGVLXD/XD-TC 29/09/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2017 địa bàn tỉnh Điện Biên 996/CBGVLXD/XD-TC 30/08/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 và 7 năm 2017 địa bàn tỉnh Điện Biên 846/CBGVLXD/XD-TC 26/07/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 và 5 năm 2017 địa bàn tỉnh Điện Biên 498/CBGVLXD/XD-TC 15/05/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2017 địa bàn tỉnh Điện Biên 292/CBGVLXD/XD-TC 29/03/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 và 2 năm 2017 địa bàn tỉnh Điện Biên 157/CBGVLXD/XD-TC 22/02/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2016 địa bàn tỉnh Điện Biên 1564/CBGVLXD/XD-TC 30/12/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 và 11 năm 2016 địa bàn tỉnh Điện Biên 1479/CBGVLXD/XD-TC 24/11/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 và 9 năm 2016 địa bàn tỉnh Điện Biên 1174/CBGVLXD/XD-TC 29/09/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2016 địa bàn tỉnh Điện Biên 903/CBGVLXD/XD-TC 10/08/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2016 địa bàn tỉnh Điện Biên 630/CBGVLXD/XD-TC 27/06/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 và 5 năm 2016 địa bàn tỉnh Điện Biên 481/CBGVLXD/XD-TC 23/05/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2016 địa bàn tỉnh Điện Biên 272/CBGVLXD/XD-TC 25/03/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 và 2 năm 2016 địa bàn tỉnh Điện Biên 189/CBGVLXD/XD-TC 29/02/2016