Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 12/2022 43/SXD_QLXD 05/01/2023
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 11/2022 4260/SXD_QLXD 08/12/2022
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 10/2022 3763/SXD_QLXD 07/11/2022
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 9/2022 3224/SXD_QLXD 05/10/2022
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 8/2022 2820/SXD_QLXD 05/09/2022
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 7/2022 2407/SXD_QLXD 05/08/2022
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 6/2022 1945/SXD_QLXD 7/07/2022
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 5/2022 1569/SXD_QLXD 7/06/2022
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 4/2022 1223/SXD_QLXD 05/05/2022
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 3/2022 904/SXD_QLXD 07/04/2022
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 2/2022 549/SXD-QLXD 08/03/2022
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 1/2022 302/SXD-QLXD 09/02/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quý IV/2021 80/SXD-QLXD 11/01/2022
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quý III/2021 3650/SXD-QLXD 08/10/2021
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 6/2021 2717/SXD-QLXD 12/07/2021
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 4+5/2021 1910/SXD-QLXD 24/5/2021
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 2+3/2021 1302/SXD-QLXD 8/4/2021
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 1/2021 493/SXD-QLXD 04/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 10/2020 5983/CBLS-SXD-STC 06/11/2020
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 9/2020 5261/CBLS-SXD-STC 05/10/2020
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 8/2020 4624/CBLS-SXD-STC 08/09/2020
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 7/2020 3946/CBLS-SXD-STC 05/08/2020
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 6/2020 3345/CBLS-SXD-STC 06/07/2020
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 5/2020 3068/CBLS-SXD-STC 16/06/2020
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 4/2020 2406/CBLS-SXD-STC 19/5/2020
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 3/2020 2148/CBLS-SXD-STC 05/5/2020
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 2/2020 1808/CBLS-SXD-STC 15/4/2020
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 1/2020 746/CBLS-SXD-STC 24/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 10/2019 5725/CBLS-SXD-STC 18/12/2019
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 9/2019 5261/CBLS-SXD-STC 22/11/2019
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 8/2019 5260/CBLS-SXD-STC 22/11/2019
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 7/2019 4584/CBLS-SXD-STC 18/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 6 năm 2019 3632/CBLS-SXD-STC 23/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 5 năm 2019 2668/CBLS-SXD-STC 28/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 3 năm 2019 1688/CBLS-SXD-STC 26/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 2 năm 2019 1217/CBLS-SXD-STC 28/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 1 năm 2019 943/CBLS-SXD-STC 12/3/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 4 năm 2019 2233/CBLS-SXD-STC 03/03/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 12 năm 2018 231/CBLS-SXD-STC 15/1/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 11 năm 2018 223/CBLS-SXD-STC 15/1/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 10 năm 2018 5978/CBLS-SXD-STC 10/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 9 năm 2018 4925/CBLS-SXD-STC 17/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 8 năm 2018 4925/CBLS-SXD-STC 17/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 7 năm 2018 4321/CBLS-SXD-STC 14/9/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 6 năm 2018 3749/CBLS-SXD-STC 14/8/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 5 năm 2018 3709/CBLS-SXD-STC 13/8/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 4 năm 2018 2634/CBLS-SXD-STC 14/6/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 3 năm 2018 2230/CBLS-SXD-STC 23/5/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 2 năm 2018 1548/CBLS-SXD-STC 12/4/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 1 năm 2018 1136/CBLS-SXD-STC 20/3/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 11 năm 2017 4655/CBLS-SXD-STC 29/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 10 năm 2017 4332/CBLS-SXD-STC 11/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 9 năm 2017 3827/CBLS-SXD-STC 31/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 8 năm 2017 3415/CBLS-SXD-STC 09/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 7 năm 2017 2449/CBLS-SXD-STC 27/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 5 năm 2017 2324/CBLS-SXD-STC 19/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 4 năm 2017 1694/CBLS-SXD-STC 4/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 2 năm 2017 799/CBLS-SXD-STC 24/3/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 1 năm 2017 246/CBLS-SXD-STC 09/3/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 12 năm 2017 491/CBLS-SXD-STC 31/1/2017