Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 12 năm 2022 3304/TB-SXD 29/12/2022
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2022 3043/TB-SXD 06/12/2022
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 10 năm 2022 2708/TB-SXD 08/11/2022
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 9 năm 2022 2391/TB-SXD 05/10/2022
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 8 năm 2022 2157/TB-SXD 09/9/2022
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 7 năm 2022 1878/TB-SXD 10/8/2022
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 6 năm 2022 1637/TB-SXD 13/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 5 năm 2022 1357/TB-SXD 14/6/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2022 1038/TB-SXD 12/5/2022
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2022 854/TB-SXD 15/4/2022
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 2 năm 2022 562/TB-SXD 15/03/2022
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 1 năm 2022 288/TB-SXD 14/02/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 12 năm 2021 2747/TB-SXD 28/12/2021
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2021 2532/TB-SXD 08/12/2021
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 10 năm 2021 2277/TB-SXD 11/11/2021
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 9 năm 2021 1929/TB-SXD 11/10/2021
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 8 năm 2021 1649/TB-SXD 08/09/2021
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 7 năm 2021 1474/TB-SXD 10/8/2021
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 6 năm 2021 1203/TB-SXD 08/07/2021
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 5 năm 2021 933/TB-SXD 09/06/2021
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2021 774/SXD-CBG 20/5/2021
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2021 538/SXD-CBG 14/4/2021
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 2 năm 2021 333/SXD-CBG 12/3/2021
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 1 năm 2021 218/SXD-CBG 09/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 12 năm 2020 30/SXD-CBG 11/1/2021
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2020 1976/SXD-CBG 11/12/2020
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 10 năm 2020 1779/SXD-CBG 12/11/2020
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 9 năm 2020 1609/SXD-CBG 15/10/2020
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 8 năm 2020 1427/SXD-CBG 11/9/2020
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 7 năm 2020 1248/SXD-CBG 11/8/2020
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 6 năm 2020 1064/SXD-CBG 10/7/2020
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 5 năm 2020 878/SXD-CBG 11/6/2020
Giá VLXD tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2020 703/SXD-CBG 14/5/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2020 513/SXD-CBG 10/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 2 năm 2020 325/SXD-CBG 13/03/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 1 năm 2020 126/SXD-CBG 10/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 12 năm 2019 39/CB-LS 14/01/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2019 71/CB-LS 12/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 10 năm 2019 67/CB-LS 15/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 9 năm 2019 57/CB-LS 08/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 8 năm 2019 49/CB-LS 10/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 7 năm 2019 40/CB-LS 12/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 6 năm 2019 33/CB-LS 10/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 5 năm 2019 29/CB-LS 10/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2019 20/CB-LS 08/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 2 năm 2019 17/CB-LS 11/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 1 năm 2019 11/CB-LS 14/02/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 12 năm 2018 01/CB-LS 04/01/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2018 80/CB-LS 05/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 10 năm 2018 62/CB-LS 02/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 9 năm 2018 57/CB-LS 15/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 8 năm 2018 42/CB-LS 07/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 7 năm 2018 34/CB-LS 08/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 6 năm 2018 26/CB-LS 06/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 5 năm 2018 22/CB-LS 11/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2018 20/CB-LS 09/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2018 16/CB-LS 09/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 2 năm 2018 12/CB-LS 12/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 1 năm 2018 08/CB-LS 21/02/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 12 năm 2017 10/CB-LS 12/01/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2017 516/CB-LS 18/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 10 năm 2017 416/CB-LS 08/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 9 năm 2017 384/CB-LS 06/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 8 năm 2017 370/CB-LS 15/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 7 năm 2017 347/CB-LS 16/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 6 năm 2017 317/CB-LS 14/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 5 năm 2017 268/CB-LS 16/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2017 220/CB-LS 12/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2017 156/CB-LS 21/04/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 2 năm 2017 89/CB-LS 09/03/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 1 năm 2017 53/CB-LS 14/02/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 12 năm 2016 08/CB-LS 13/01/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2016 472/CB-LS 13/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 10 năm 2016 382/CB-LS 09/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 9 năm 2016 345/CB-LS 12/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 8 năm 2016 317/CB-LS 09/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 7 năm 2016 286/CB-LS 10/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 6 năm 2016 244/CB-LS 11/07/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 5 năm 2016 202/CB-LS 13/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2016 126/CB-LS 11/04/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 2 năm 2016 89/CB-LS 09/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 1 năm 2016 52/CB-LS 03/02/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2016