Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 2 năm 2019 02/2019/CBGVL-LS 20/8/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 1 năm 2019 01/2019/CBGVL-LS 20/3/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 2 năm 2018 02/2018/CBGVL-LS 20/8/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 2 năm 2017 02/2017/CBGVL-LS 15/8/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 1 năm 2017 01/2017/CBGVL-LS 15/3/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 2 năm 2016 02/2016/CBGVL-LS 01/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 1 năm 2016 01/2016/CBGVL-LS 15/3/2016