Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 10 năm 2022 05//SXD-CBGVL 09/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý III năm 2022 03/2022/SXD-CBGVL 7/9/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý II năm 2022 02/2022/SXD-CBGVL 20/6/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý I năm 2022 01/2022/SXD-CBGVL 12/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai quý IV năm 2021 04/2021/SXD-CBGVL 29/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý III năm 2021 03/2021/CBGVL-LS 11/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý II năm 2021 02/2021/CBGVL-LS 08/7/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý I năm 2021 01/2021/CBGVL-LS 01/4/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý IV năm 2020 04/2020/CBGVL-LS 06/01/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý III năm 2020 03/2020/CBGVL-LS 5/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý II năm 2020 02/2020/SXD-CBGVL 30/6/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý I năm 2020 01/2020/SXD-CBGVL 17/3/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 2 năm 2019 02/2019/CBGVL-LS 20/8/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 1 năm 2019 01/2019/CBGVL-LS 20/3/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 2 năm 2018 02/2018/CBGVL-LS 20/8/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 2 năm 2017 02/2017/CBGVL-LS 15/8/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 1 năm 2017 01/2017/CBGVL-LS 15/3/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 2 năm 2016 02/2016/CBGVL-LS 01/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 1 năm 2016 01/2016/CBGVL-LS 15/3/2016