Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2020 tại trung tâm thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 12/CB-LS 10/04/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 01/CB-LS 15/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 34/CB-LS 15/10/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 23/CB-LS 15/7/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 12/CB-LS 18/04/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 01/CB-LS 25/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 79/CB-LS 19/10/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2018 địa bàn tỉnh Hà Giang 67/CB-LS 31/07/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2018 địa bàn tỉnh Hà Giang 56/CB-LS 24/04/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2017 địa bàn tỉnh Hà Giang 34/CB-LS 27/10/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2017 địa bàn tỉnh Hà Giang 12/CB-LS 21/04/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 01/CB-LS 25/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 67/CB-LS 19/10/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 56/CB-LS 16/09/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 45/CB-LS 29/04/2016