Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2020 tại trung tâm thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 34/CB-LS 01/10/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2020 tại trung tâm thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 23/CB-LS 01/07/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2020 tại trung tâm thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 12/CB-LS 10/04/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 01/CB-LS 15/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 34/CB-LS 15/10/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 23/CB-LS 15/7/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 12/CB-LS 18/04/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 01/CB-LS 25/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 79/CB-LS 19/10/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2018 địa bàn tỉnh Hà Giang 67/CB-LS 31/07/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2018 địa bàn tỉnh Hà Giang 56/CB-LS 24/04/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2017 địa bàn tỉnh Hà Giang 34/CB-LS 27/10/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2017 địa bàn tỉnh Hà Giang 12/CB-LS 21/04/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 01/CB-LS 25/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 67/CB-LS 19/10/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 56/CB-LS 16/09/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 45/CB-LS 29/04/2016