Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam Quý IV/2022 3604/CB-SXD 27/12/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam Quý III/2022 2452/CB-SXD 27/09/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam Quý II/2022 1485/CB-SXD 27/06/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam Quý I/2022 1485/CB-SXD 27/06/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam Quý IV/2021 3100/CB-SXD 27/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam Quý III/2021 2279/CB-SXD 27/09/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam Quý II/2021 1377/CB-SXD 28/06/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam Quý I/2021 591/CB-SXD 30/03/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam Quý IV/2020 2892/CB-SXD 28/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam Quý III năm 2020 2076/CB-SXD 28/9/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam Quý II năm 2020 1304/CB-SXD 29/6/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam Quý I năm 2020 550/CB-SXD 27/3/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý III năm 2019 1785/CB-SXD 27/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý II năm 2019 1092/CB-SXD 27/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý I năm 2019 455-CB/SXD 27/3/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý IV năm 2018 2429/CB-SXD 27/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý III năm 2018 1675/CB-SXD 27/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý II năm 2018 1021/CB-SXD 27/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý I năm 2018 426/CB-SXD 27/03/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý IV năm 2017 2343/CB-SXD 27/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý III năm 2017 1710/CB-SXD 27/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý II năm 2017 1109/CB-SXD 27/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý I năm 2017 469/CB-SXD 27/03/2017