Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 3 năm 2020 2746/SXD-QLHĐXD 30/9/2020
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 2 năm 2020 1730/SXD-QLHĐXD 02/7/2020
Giá vật liệu xay dựng Hà Tĩnh Quý 1 năm 2020 683/SXD-QLHĐXD 30/3/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 4 năm 2019 3201/SXD-QLHĐXD 25/12/2019
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 3 năm 2019 2225/SXD-KT & VLXD 02/10/2019
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 2 năm 2019 1458/SXD-KT&VLXD 27/6/2019
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 1 năm 2019 546/SXD-KT& VLXD 22/3/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 4 năm 2018 3042/SXD-KT&VLXD 18/12/2018
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 3 năm 2018 219/SXD-KT&VLXD 01/10/2018
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 2 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 1 năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 2 năm 2017 1191/SXD-KTXD 29/6/2017
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 1 năm 2017 495/SXD/KTXD 28/3/2017
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 4 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 3 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 4 năm 2016 2210 29/12/2016
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 3 năm 2016 1555/SXD-KTXD 26/9/2016
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 2 năm 2016 892/SXD-KTXD 27/6/2016
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 1 năm 2016 368/SXD-KTXD 29/3/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Tháng 11,12 năm 2015 1972/SXD-KTXD 31/12/2015
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Tháng 10 năm 2015 1597/SXD-KTXD 30/10/2015
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 3 năm 2015 1430/SXD-KTXD 30/9/2015
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 2 năm 2015 888/SXD-KTXD 18/6/2015
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 1 năm 2015 344/SXD-KTXD 23/3/2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 4 năm 2014 1726/SXD-KTXD 23/12/2014
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 3 năm 2014 1222/SXD-KTXD 26/9/2014
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Tháng 5,6 năm 2014 630/SXD-KTXD 30/6/2014
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Tháng 4 năm 2014 363/SXD-KTXD 05/6/2014
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 1 năm 2014 243/SXD-KTXD 02/4/2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 4 năm 2013 1217/SXD-KTXD 31/12/2013
Giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh Quý 3 năm 2013 819/SXD-KTXD 20/9/2013