Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 4250/SXD-KT&VLXD 30/12/2020
Đính chính giá Cát tại công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2020 địa bàn tỉnh Hòa Bình 3668/SXD-KT&VLXD 18/11/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 3056/SXD-KT&VLXD 22/09/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1856/SXD-KT&VLXD 19/06/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 617/SXD-KT&VLXD 16/03/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 3775/SXD-KT&VLXD 11/12/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2743/SXD-KT&VLXD 20/09/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1746/SXD-KT&VLXD 28/06/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 652/SXD-KT&VLXD 21/03/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 3443/SXD-KT&VLXD 26/12/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2440/SXD-KT&VLXD 24/9/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1758/SXD-KT&VLXD 12/07/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 607/SXD-KT&VLXD 16/3/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2711/SXD-KT&VLXD 18/12/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng và giá vật liệu xây dựng bổ sung Quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1831/SXD-KT&VLXD 13/09/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 995/SXD-QLXD 13/06/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 749/SXD-QLXD 15/05/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 528/SXD-QLXD 14/04/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 324/SXD-QLXD 14/03/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 213/SXD-QLXD 17/02/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 45/SXD-QLXD 10/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2333/SXD-QLXD 15/12/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2089/SXD-QLXD 11/11/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1892/SXD-QLXD 13/10/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1679/SXD-QLHĐXD 13/09/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1453/SXD-QLHĐXD 11/08/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1248/SXD-QLHĐXD 13/07/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 978/SXD-QLHĐXD 14/06/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 865/SXD-QLHĐXD 10/05/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 528/SXD-QLHĐXD 11/04/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 và 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 331/SXD-QLHĐXD 11/03/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 24/SXD-QLHĐXD 08/01/2016