Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa tháng 12 năm 2022 61/CBGVL-SXD 09/01/2023
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa tháng 9, 10 năm 2022 3585/CBGVL-SXD 08/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa tháng 8 năm 2022 3069/CBGVL-SXD 27/9/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa tháng 7 năm 2022 2586/CBGVL-SXD 12/8/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý II năm 2022 1960/CBGVL-SXD 20/6/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hoà tháng 4 năm 2022 1428/CBGVL-SXD 06/5/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý I năm 2022 913/CBGVL-SXD 25/3/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý IV năm 2021 3759/CBGVL-SXD 20/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý III năm 2021 2835/CBGVL-SXD 28/9/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý II năm 2021 1944/CBGVL-SXD 30/6/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý I năm 2021 856/CBGVL-SXD 29/3/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý IV năm 2020 4473/CBGVL-SXD 24/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý III năm 2020 3473/CBGVL-SXD 15/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý II năm 2020 2287/CBGVL-SXD 27/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý I năm 2020 885/CBGVL-SXD 1/4/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý IV năm 2019 885/CBGVL-SXD 1/4/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý III năm 2019 3680/CBGVL-LS 10/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý II năm 2019 2262/CBGVL-LS 24/6/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý I năm 2019 1126/CBGVL-LS 1/4/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý IV năm 2018 5165/CBGVL-LS 28/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý III năm 2018 3747/CBGVL-LS 25/9/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý II năm 2018 2390/CBGVL-LS 19/6/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý I năm 2018 959/CBGVL-LS 20/3/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý IV năm 2017 4984/CBGVL-LS 18/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý III năm 2017 3560/CBGVL-LS 20/9/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý II năm 2017 2300/CBGVL-LS 29/6/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý I năm 2017 956/CBGVL-LS 3/4/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý IV năm 2016 4404CBGVL-LS 22/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý III năm 2016 3109/CBGVL-LS 26/9/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý II năm 2016 1976/CBGVL-LS 29/6/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý I năm 2016 1222/CBGVL-LS 29/4/2016