Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 9/2022 2354/CB-SXD 11/10/2022
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 8/2022 2056/CB-SXD 12/9/2022
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 7/2022 1770/CB-SXD 11/8/2022
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 6/2022 1445/CB-SXD 11/7/2022
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 5/2022 1172/CB-SXD 10/6/2022
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 4/2022 920/CB-SXD 10/5/2022
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 3/2022 675/CB-SXD 8/4/2022
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 2/2022 411/CB-SXD 9/3/2022
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 1/2022 205/CB-SXD 10/2/2022
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 12/2021 14/CB-SXD 5/1/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 11/2021 2651/CB-SXD 3/12/2021
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 9/2021 2157/CB-SXD 4/10/2021
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 8/2021 1913/CB-SXD 1/9/2021
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 7/2021 1672/CB-SXD 2/8/2021
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 6/2021 1286/CB-SXD 2/7/2021
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 5/2021 1011/CB-SXD 3/6/2021
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 4/2021 796/CB-SXD 8/5/2021
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 3/2021 639/CB-SXD 12/4/2021
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 2/2021 405/CB-SXD 10/3/2021
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 1/2021 210/CB-SXD 5/2/2021
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 12/2020 31/CB-SXD 8/1/2021
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 10/2021 2475/CB-SXD
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 11/2020 2422/CB-SXD 11/12/2020
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 10/2020 2138/CB-SXD 10/11/2020
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 9/2020 1914/CB-SXD 28/10/2020
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 8/2020 1699/CB-SXD 9/9/2020
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 7/2020 1462/CB-SXD 7/8/2020
Công bố giá VLXD tỉnh Kiên Giang tháng 6/2020 1261A/CB-SXD 10/7/2020
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 5/2020 1063/CB-SXD 10/6/2020
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 4/2020 791/CB-SXD 11/5/2020
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 3/2020 595/CB-SXD 9/4/2020
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 2/2020 390/CG-SXD 9/3/2020
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 1/2020 146/CB-SXD 10/2/2020
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 12/2019 12/CB-SXD 3/1/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 11/2019 2125/CB-SXD 10/12/2019
Giá VLXD tháng 10 tỉnh Kiên Giang 1895/CB-SXD 5/11/2019
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 2/2019 293/CB-SXD 3/11/2019
Giá VLXD Kiên Giang tháng 9/2019 1595A/CB-SXD 30/9/2019
Giá VLXD Kiên giang tháng 8/2019 1436/CB-SXD 9/9/2019
Giá VLXD Kiên giang tháng 7/2019 1186/CB-SXD 8/8/2019
Giá VLXD Kiên giang tháng 6/2019 962/CB-SXD 8/7/2019
Công bố giá VLXD Kiên giang tháng 5/2019 806/CB-XD 13/6/2019
Công bố giá VLXD Kiên giang tháng 4/2019 634/CB-SXD 9/5/2019
Chỉ số giá VLXD Kiên Giang tháng 3/2019 456/CB-SXD 9/4/2019
Giá VLXD Tháng 1 năm 2019 tỉnh Kiên giang 169/CG-SXD
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 12/2018 47/CB-SXD 10/1/2019
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 11/2018 3091/CB-SXD 14/12/2018
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 10/2018 2868/CB-SXD 12/11/2018
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 9/2018 2576/CB-SXD 3/10/2018
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 8/2018 2411/CB-SXD 5/9/2018
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 7/2018 2182/CB-SXD 10/8/2018
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 6/2018 1080/CB-SXD 5/7/2018
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 5/2018 924/CB-SXD 11/6/2018
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 4/2018 720/CB-SXD 8/5/2018
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 3/2018 605/CB-SXD 12/4/2018
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 2/2018 387/CB-SXD 5/3/2018
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 1/2018 293/CB-SXD 22/2/2018