Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 7, 8 năm 2022 95/TB-SXD 26/8/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum quý II năm 2022 74/TB-SXD 15/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum quý I năm 2022 35/TB-SXD 06/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum quý IV năm 2021 07/CBLS-XD-TC 07/01/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum quý III năm 2021 135/TB-SXD 13/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum quý II năm 2021 84/TB-SXD 14/7/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum quý I năm 2021 22/TB-SXD 15/04/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum quý IV năm 2020 08/CBLS:XD-TC 28/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum quý III năm 2020 03/CBLS:XD-TC 19/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum quý II năm 2020 02/CBLS:XD-TC 17/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum quý I năm 2020 01/CBLS:XD-TC 17/4/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 12 năm 2019 10/CBLS-XD-TC 25/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 10 năm 2019 09/CBLS:XD-TC 29/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 9 năm 2019 08/CBLS:XD-TC 4/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon tum tháng 8 năm 2019 07/CBLS:XD-TC 17/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 7 năm 2019 06/CBLS:XD-TC 21/8/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 6 năm 2019 05/CBLS-XD-TC 18/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 5 năm 2019 04/CBLS-XD-TC 25/6/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 4 năm 2019 03/CBLS-XD-TC 6/5/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 3 năm 2019 02/CBLS-XD-TC 18/4/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 1 và 2 năm 2019 01/CBLS-XD-TC 29/3/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 12 năm 2018 10/CBLS-XD-TC 24/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 11 năm 2018 09/CBLS-XD-TC 14/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 10 năm 2018 08/CBLS-XD-TC 16/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 8,9 năm 2018 07/CBLS-XD-TC 18/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 6, 7 năm 2018 06/CBLS-XD-TC 5/9/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 5 năm 2018 05/CBLS-XD-TC 18/7/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 4 năm 2018 02/CBLS-XD-TC 23/5/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum quý I năm 2018 01/CBLS-XD-TC 10/4/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 12 năm 2017 13/CBLS-XD-TC 26/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 11 năm 2017 12/CBLS-XD-TC 15/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 10 năm 2017 11/CBLS-XD-TC 17/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 9 năm 2017 08/CBLS-XD-TC 06/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 8 năm 2017 07/CBLS-XD-TC 14/9/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 7 năm 2017 06/CBLS-XD-TC 17/8/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 6 năm 2017 05/CBLS-XD-TC 18/7/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 5 năm 2017 04/CBLS-XD-TC 13/6/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 4 năm 2017 03/CBLS-XD-TC 16/5/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 3 năm 2017 02/CBLS-XD-TC 21/4/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 1 và 2 năm 2017 01/CBLS-XD-TC 22/3/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 12 năm 2016 11/CBLS-XD-TC 23/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 11 năm 2016 10/CBLS-XD-TC 12/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 10 năm 2016 09/CBLS-XD-TC 15/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 9 năm 2016 08/CBLS-XD-TC 17/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 8 năm 2016 07/CBLS-XD-TC 16/9/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 7 năm 2016 06/CBLS-XD-TC 15/8/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 6 năm 2016 05/CBLS-XD-TC 15/7/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 5 năm 2016 04/CBLS-XD-TC 17/6/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 4 năm 2016 03/CBLS-XD-TC 2/6/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 3 năm 2016 02/CBLS-XD-TC 27/4/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kontum tháng 1 và 2 năm 2016 01/CBLS-XD-TC 05/4/2016