Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2020 địa bàn tỉnh Lai Châu 1534/CB-SXD 29/12/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2020 địa bàn tỉnh Lai Châu 1403/CB-SXD 30/11/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2020 địa bàn tỉnh Lai Châu 1255/CB-SXD 28/10/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2020 địa bàn tỉnh Lai Châu 1126/CB-SXD 28/09/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 08 năm 2020 địa bàn tỉnh Lai Châu 1018/CB-SXD 01/09/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2020 địa bàn tỉnh Lai Châu 871/CB-SXD 30/07/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2020 địa bàn tỉnh Lai Châu 788/CB-SXD 09/07/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2020 địa bàn tỉnh Lai Châu 679/CB-SXD 18/06/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2020 địa bàn tỉnh Lai Châu 501/CB-SXD 12/05/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2020 địa bàn tỉnh Lai Châu 415/CB-SXD 10/04/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2020 địa bàn tỉnh Lai Châu 211/CB-SXD 02/03/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2020 địa bàn tỉnh Lai Châu 123/CB-SXD 11/02/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2019 địa bàn tỉnh Lai Châu 04/CB-SXD 03/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2019 địa bàn tỉnh Lai Châu 1202/CB-SXD 03/12/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2019 địa bàn tỉnh Lai Châu 1108/CB-SXD 05/11/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 09 năm 2019 địa bàn tỉnh Lai Châu 990/CB-SXD 01/10/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 08 năm 2019 địa bàn tỉnh Lai Châu 889/CB-SXD 09/09/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 07 năm 2019 địa bàn tỉnh Lai Châu 778/CB-SXD 09/08/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2019 địa bàn tỉnh Lai Châu 650/CB-SXD 08/07/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2019 địa bàn tỉnh Lai Châu 529/CB-SXD 03/06/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2019 địa bàn tỉnh Lai Châu 404/CB-SXD 02/05/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2019 địa bàn tỉnh Lai Châu 324/CB-SXD 03/04/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2019 địa bàn tỉnh Lai Châu 112/CB-SXD 18/02/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2018 địa bàn tỉnh Lai Châu 1087/CB-SXD 28/12/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2018 địa bàn tỉnh Lai Châu 995/CB-SXD 30/11/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2018 địa bàn tỉnh Lai Châu 887/CB-SXD 26/10/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2018 địa bàn tỉnh Lai Châu 710/CB-SXD 31/08/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2018 địa bàn tỉnh Lai Châu 563/CB-SXD 04/07/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2018 địa bàn tỉnh Lai Châu 355/CB-SXD 31/05/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3,4 năm 2018 địa bàn tỉnh Lai Châu 222/CB-SXD 26/04/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2018 địa bàn tỉnh Lai Châu 86/CB-SXD 28/02/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2018 địa bàn tỉnh Lai Châu 51/CB-SXD 31/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2017 địa bàn tỉnh Lai Châu 1034/CB-SXD 29/12/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2017 địa bàn tỉnh Lai Châu 930/CB-SXD 30/11/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2017 địa bàn tỉnh Lai Châu 836/CB-SXD 30/10/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2017 địa bàn tỉnh Lai Châu 710/CB-SXD 29/09/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2017 địa bàn tỉnh Lai Châu 611/CB-SXD 31/08/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2017 địa bàn tỉnh Lai Châu 527/CB-SXD 28/07/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2017 địa bàn tỉnh Lai Châu 440/CB-SXD 29/06/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2017 địa bàn tỉnh Lai Châu 345/CB-SXD 30/05/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2017 địa bàn tỉnh Lai Châu 255/CB-SXD 27/04/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2017 địa bàn tỉnh Lai Châu 166/CB-SXD 29/03/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1, 2 năm 2017 địa bàn tỉnh Lai Châu 100/CB-SXD 28/02/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2016 địa bàn tỉnh Lai Châu 1042/CB-SXD 29/12/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2016 địa bàn tỉnh Lai Châu 960/CB-SXD 30/11/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2016 địa bàn tỉnh Lai Châu 858/CB-SXD 27/10/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 09 năm 2016 địa bàn tỉnh Lai Châu 685/CB-SXD 26/09/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 08 năm 2016 địa bàn tỉnh Lai Châu 613/CB-SXD 30/08/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 07 năm 2016 địa bàn tỉnh Lai Châu 503/CB-SXD 28/07/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 06 năm 2016 địa bàn tỉnh Lai Châu 443/CB-SXD 07/07/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2016 địa bàn tỉnh Lai Châu 205/TBLS-TC-XD 27/05/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2016 địa bàn tỉnh Lai Châu 111/TBLS-TC-XD 30/04/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2016 địa bàn tỉnh Lai Châu 84/TBLS-TC-XD 30/03/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2016 địa bàn tỉnh Lai Châu 48/TBLS-TC-XD 29/02/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2016 địa bàn tỉnh Lai Châu 18/TBLS-TC-XD 28/01/2016