Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 2730/CBG-SXD 09/12/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 2487/SXD-KTVLXDQLN&TTBDS 11/11/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 2183/SXD-KTVLXDQLN&TTBDS 10/10/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 1972/SXD-KTVLXDQLN&TTBDS 15/09/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 1729/SXD-KTVLXDQLN&TTBDS 10/08/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 1238/SXD-KTVLXDQLN&TTBDS 10/06/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 947/SXD-KTVLXDQLN&TTBDS 06/05/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 698/SXD-KTVLXDQLN&TTBDS 06/04/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 99/QĐ-SXD 15/01/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và phương pháp xác định chi phí vật liệu xây dựng trên địa bàn tình Lâm Đồng Quý IV năm 2021 2123/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS 15/10/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng và phương pháp xác định chi phí vật liệu xây dựng trên địa bàn tình Lâm Đồng tháng 6 năm 2021 1425/TB-SXD 15/7/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng và phương pháp xác định chi phí vật liệu xây dựng trên địa bàn tình Lâm Đồng quý III năm 2021 1427/TB-SXD 15/7/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng và phương pháp xác định chi phí vật liệu xây dựng trên địa bàn tình Lâm Đồng quý III năm 2021 1427/TB-SXD 15/07/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng và phương pháp xác định chi phí vật liệu xây dựng trên địa bàn tình Lâm Đồng tháng 5 năm 2021 1154/TB-SXD 15/6/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng và phương pháp xác định chi phí vật liệu xây dựng trên địa bàn tình Lâm Đồng tháng 4 năm 2021 863/TB-SXD 14/5/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng và phương pháp xác định chi phí vật liệu xây dựng trên địa bàn tình Lâm Đồng tháng 3 năm 2021 600/TB-SXD 13/4/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng và phương pháp xác định chi phí vật liệu xây dựng trên địa bàn tình Lâm Đồng tháng 2 năm 2021 394/TB-SXD 12/3/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng và phương pháp xác định chi phí vật liệu xây dựng trên địa bàn tình Lâm Đồng tháng 1 năm 2021 246/TB-SXD 18/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 9/2020 2824/TB-SXD 12/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 8/2020 2652/TB-SXD 15/9/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 7/2020 2445/CBG-SXD 18/8/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 6/2020 2186/CBG-SXD 15/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 5/2020 1076/CBG-SXD 17/6/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 4/2020 888/CBG-SXD 15/5/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 3/2020 693/CBG-SXD 14/4/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 2/2020 455/CBG-SXD 16/3/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 1/2020 183/CBG-SXD 14/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 10 năm 2019 1870/CBG-SXD 15/11/2019
Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 09 năm 2019 1654/CBG-SXD 17/10/2019
Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 08 năm 2019 1428/CBG-SXD 16/09/2019
Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 07 năm 2019 1277/CBG-SXD 15/08/2019
Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 06 năm 2019 1065/CBG-SXD 15/07/2019
Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 05 năm 2019 879/CBG-SXD 14/06/2019
Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 04 năm 2019 670/CBG-SXD 15/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 2 năm 2019 335/CBLS-XD-TC 14/03/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2018 2041/CBLS-XD-TC 14/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 9 năm 2018 1670/CBLS-XD-TC 16/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 8 năm 2018 1510/CBLS-XD-TC 14/9/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 7 năm 2018 1346/CBLS-XD-TC 15/8/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 6 năm 2018 1154/CBLS-XD-TC 12/7/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 3 năm 2018 448/CBLS-XD-TC 16/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 5 năm 2018 992/CBLS-XD-TC 15/6/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 4 năm 2018 /CBLS-XD-TC 1/5/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 2 năm 2018 289/CBLS-XD-TC 16/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 1 năm 2018 210/CBLS-XD-TC 13/02/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 8 năm 2017 1217/CBLS-XD-TC 13/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 6 năm 2017 934/CBLS-XD-TC 14/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 1 năm 2017 172/CBLS-XD-TC 12/7/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 4 năm 2017 629/CBLS-XD-TC 17/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 3 năm 2017 517/CBLS-XD-TC 21/4/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tháng 2 năm 2017 290/CBLS-XD-TC 14/3/2017