Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2022 11/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 9 năm 2022 10/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 8 năm 2022 09/09/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 7 năm 2022 10/08/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý 2 năm 2022 10/07/2022
Biến động giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 4, 5, 6 năm 2022 10/07/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý 1 năm 2022 13/04/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2021 10/01/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2021 10/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2021 11/11/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 09 năm 2021 30/09/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 06 năm 2021 30/06/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 05 năm 2021 31/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 03 năm 2021 31/03/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2021 28/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2020 31/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2020 30/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2020 30/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 09 năm 2020 30/09/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 08 năm 2020 31/08/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 07 năm 2020 31/07/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 06 năm 2020 30/06/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 05 năm 2020 29/05/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 04 năm 2020 28/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 03 năm 2020 30/03/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2020 28/02/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2020 31/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2019 31/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2019 29/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2019 31/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 09 năm 2019 30/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 08 năm 2019 29/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 07 năm 2019 31/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 06 năm 2019 28/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 05 năm 2019 29/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 04 năm 2019 26/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 03 năm 2019 29/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2019 27/02/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2019 31/01/2018
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2018 30/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2018 31/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 09 năm 2018 28/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 08 năm 2018 29/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 07 năm 2018 31/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 04 năm 2018 27/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 03 năm 2018 27/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2018 28/02/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2018 31/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2017 29/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2017 30/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2017 30/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 09 năm 2017 29/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 08 năm 2017 31/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 09 năm 2017 31/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 06 năm 2017 04/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 05 năm 2017 31/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 04 năm 2017 28/04/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 03 năm 2017 31/03/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2017 28/02/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2017 25/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2016 30/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2016 02/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2016 03/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 09 năm 2016 03/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 08 năm 2016 05/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 07 năm 2016 02/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 06 năm 2016 06/07/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 05 năm 2016 01/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 04 năm 2016 11/05/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 03 năm 2016 31/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2016 02/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2016 05/02/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2015 31/12/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2015 04/12/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2015 03/11/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 09 năm 2015 07/10/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 08 năm 2015 07/09/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 07 năm 2015 12/08/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 06 năm 2015 10/07/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 05 năm 2015 05/06/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 04 năm 2015 08/05/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 03 năm 2015 01/04/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2015 09/03/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2015 06/02/2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2014 31/12/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2014 01/12/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2014 06/11/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 09 năm 2014 02/10/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 08 năm 2014 08/09/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 07 năm 2014 15/08/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 06 năm 2014 18/07/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 05 năm 2014 27/06/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 03 năm 2014 16/06/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2014 16/06/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 04 năm 2014 04/06/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2014 10/04/2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 10, 11, 12 năm 2013 17/01/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 07, 08, 09 năm 2013 08/11/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 06 năm 2013 12/07/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 05 năm 2013 05/07/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 04 năm 2013 04/06/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 03 năm 2013 03/06/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2013 12/04/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2013 28/01/2013
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2012 07/02/2013
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2012 20/12/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2012 20/11/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 09 năm 2012 18/10/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 08 năm 2012 11/10/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 07 năm 2012 24/08/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 06 năm 2012 20/07/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 05 năm 2012 22/06/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 04 năm 2012 12/06/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 03 năm 2012 15/05/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2012 24/04/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2012 30/03/2012
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2011 16/01/2012
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2011 28/12/2011
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2011 02/12/2011
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2011 31/10/2011
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý II năm 2011 04/08/2011
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2011 04/05/2011