Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 219/CB-SGTVTXD 07/10/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 193/CB-SGTVTXD 09/09/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 167/CB-SGTVTXD 05/08/2022
Công bố Giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 144/CB-SGTVTXD 07/07/2022
Công bố Giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 94/CB-SGTVTXD 28/03/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 467/CB-SGTVTXD 16/12/2021
Điều chỉnh một số giá vật liệu xây dựng Qúy 3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 357/TB-SGTVTXD 05/10/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 316/CB-SGTVTXD 01/09/2021
Công bố điều chỉnh giá một số vật liệu xây dựng Quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai - thời điểm T06/2021 252/TB-SGTVTXD 09/07/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 183/CB-SGTVTXD 27/05/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 47/CB-SGTVTXD 08/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 521/CB-SGTVTXD 30/11/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý III năm 2020 địa bàn tỉnh Lào Cai 373/CB-SGTVTXD 28/08/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý II năm 2020 địa bàn tỉnh Lào Cai 220/CB-SGTVTXD 29/05/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý I năm 2020 địa bàn tỉnh Lào Cai 76/CB-SGTVTXD 28/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý IV năm 2019 địa bàn tỉnh Lào Cai 393/CB-SGTVTXD 29/11/2019
Công bố bổ sung giá vật tư, vật liệu xây dựng không có trong công bố giá Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 261/TB-SGTVTXD 13/09/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý III năm 2019 địa bàn tỉnh Lào Cai - Phần 3 249/CB-SGTVTXD 29/08/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý III năm 2019 địa bàn tỉnh Lào Cai - Phần 2 249/CB-SGTVTXD 29/08/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý III năm 2019 địa bàn tỉnh Lào Cai - Phần 1 249/CB-SGTVTXD 29/08/2019
Công bố bổ sung giá vật tư, vật liệu xây dựng không có trong công bố giá Quý II năm 2019 (công văn số 200; 204; 213; 214;225; 226) trên địa bàn tỉnh Lào Cai 226/CB-SGTVTXD 06/08/2019
Công bố bổ sung giá vật tư, vật liệu xây dựng không có trong công bố giá Quý II năm 2019 (công văn số 177; 169; 166) trên địa bàn tỉnh Lào Cai 177/CB-SGTVTXD 28/06/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý II năm 2019 địa bàn tỉnh Lào Cai 73/CB-SGTVTXD 29/03/2019
Công bố bổ sung giá vật tư, vật liệu xây dựng không có trong công bố giá Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 101/CB-SGTVTXD 19/03/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường quý I năm 2019 địa bàn tỉnh Lào Cai 2797/CB-XGTVTXD 28/12/2018
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường quý IV năm 2018 địa bàn tỉnh Lào Cai 1151/CB-SGTVTXD 28/09/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường quý III năm 2018 địa bàn tỉnh Lào Cai 144/CB-SXD 29/06/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường quý II năm 2018 địa bàn tỉnh Lào Cai 61/CB-SXD 29/03/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường quý I năm 2018 địa bàn tỉnh Lào Cai 432/CB-SXD 28/12/2017
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý IV năm 2017 địa bàn tỉnh Lào Cai 324/CB-SXD 03/10/2017
Công bố điều chỉnh giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 293/TB-SXD 13/09/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường quý III năm 2017 địa bàn tỉnh Lào Cai 202/CB-SXD 29/06/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường quý II năm 2017 địa bàn tỉnh Lào Cai 74/CB-SXD 04/04/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường quý I năm 2017 địa bàn tỉnh Lào Cai 433/CBLS:XD-TC 29/12/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý IV năm 2016 địa bàn tỉnh Lào Cai 370/CBLS:XD-TC 16/11/2016
Đính chính nội dung công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý III năm 2016 địa bàn tỉnh Lào Cai 2221/SXD-QLKT 06/09/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý III năm 2016 địa bàn tỉnh Lào Cai 267/CBLS:XD-TC 26/08/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý II năm 2016 địa bàn tỉnh Lào Cai 126/CBLS:XD-TC 16/05/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý I năm 2016 địa bàn tỉnh Lào Cai 37/CBSLS:XD-TC 04/02/2016