Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Long An tháng 10 năm 2020 4508/CBG-SXD 04/11/2020
Giá VLXD tỉnh Long An tháng 9 năm 2020 3933/CBG-SXD 01/10/2020
Giá VLXD tỉnh Long An tháng 8 năm 2020 3505/CBG-SXD 08/09/2020
Giá VLXD tỉnh Long An tháng 7 năm 2020 3018/CBG-SXD 07/08/2020
Giá VLXD tỉnh Long An tháng 6 năm 2020 2509/CBG-SXD 03/7/2020
Giá VLXD tỉnh Long An tháng 5 năm 2020 1881/CBG-SXD 26/5/2020
Giá VLXD tỉnh Long An tháng 4 năm 2020 1601/CBG-SXD 07/5/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 3 năm 2020 1154/CBG-SXD 01/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 2 năm 2020 695/CBG - SXD 04/03/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 1 năm 2020 391/CBG - SXD 10/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 12 năm 2019 5054/CBG-SXD 31/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 11 năm 2019 4624/CBG-SXD 03/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 10 năm 2019 4076/CBG-SXD 30/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 9 năm 2019 3587/CBG-SXD 27/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 8 năm 2019 3123/CBG-SXD 29/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 7 năm 2019 2664/CBG-SXD 29/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 6 năm 2019 2198/CBG-SXD 28/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 5 năm 2019 1714/CBG-SXD 28/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 4 năm 2019 1323/CBG-SXD 26/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 3 năm 2019 902/CBG-SXD 29/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 2 năm 2019 530/CBG-SXD 26/02/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 1 năm 2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 9 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 8 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 7 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 5 và 6 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 4 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 3 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 2 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 12 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 11 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 10 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 1 năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 11 năm 2017 3560/CBG-SXD 24/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 9 năm 2017 2717/CBG-SXD 19/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 8 năm 2017 2404/CBG-SXD 22/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 6 năm 2017 1563/CBG-SXD 12/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 5 năm 2017 1359/CBG-SXD 19/05/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 12 năm 2016 3893/CBG-SXD 28/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 11 năm 2016 3535/CBG-SXD 22/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 10 năm 2016 3149/CBG-SXD 19/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 9 năm 2016 2794/CBG-SXD 22/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 8 năm 2016 2345/CBG-SXD 19/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 7 năm 2016 1871/CBG-SXD 13/07/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 6 năm 2016 1329/CBG-SXD 25/05/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 4 năm 2016 959/CBG-SXD 13/04/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 3 năm 2016 635/CBG-SXD 15/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 2 năm 2016 399/CBG-SXD 19/02/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 1 năm 2016 79/CBG-SXD 11/01/2016