Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng - thiết bị đến chân công trình xây dựng tỉnh Nam Định tháng 11 năm 2022 11/SXD-CBGVL 08/12/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng - thiết bị đến chân công trình xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2022 10/SXD-CBGVL 11/11/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng - thiết bị đến chân công trình xây dựng tỉnh Nam Định tháng 9 năm 2022 09/SXD-CBGVL 10/10/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng - thiết bị đến chân công trình xây dựng tỉnh Nam Định tháng 8 năm 2022 08/SXD-CBGVL 08/09/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng - thiết bị đến chân công trình xây dựng tỉnh Nam Định tháng 7 năm 2022 07/SXD-CBGVL 17/08/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng - thiết bị đến chân công trình xây dựng tỉnh Nam Định tháng 6 năm 2022 06/SXD-CBGVL 05/07/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng - thiết bị đến chân công trình xây dựng tỉnh Nam Định tháng 5 năm 2022 05/2022/SXD-CBGVL 01/06/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng - thiết bị đến chân công trình xây dựng tỉnh Nam Định tháng 4 năm 2022 04/2022/SXD-CBGVL 04/05/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 01, 02, 3 năm 2022 01/SXD-CBGVL 01/04/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng - thiết bị đến chân công trình xây dựng tỉnh Nam Định tháng 12 năm 2021 12/2021/SXD-CBGVL 10/01/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng - thiết bị đến chân công trình xây dựng tỉnh Nam Định tháng 11 năm 2021 11/2021/SXD-CBGVL 03/12/2021
Công bố đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2021 10/2021/SXD-CBGVL 04/11/2021
Công bố đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 9 năm 2021 09/2021/SXD-CBGVL 01/10/2021
Công bố đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 8 năm 2021 08/2021/SXD-CBGVL 01/09/2021
Công bố đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 7 năm 2021 07/2021/SXD-CBGVL 06/08/2021
Công bố đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 6 năm 2021 06/2021/CBGVL-LS 02/07/2021
Công bố đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 5 năm 2021 05/2021/CBGVL-LS 02/06/2021
Công bố đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 4 năm 2021 04/2021/CBGVL-LS 01/05/2021
Công bố đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 3 năm 2021 03/2021/CBGVL-LS 01/04/2021
Công bố đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 02 năm 2021 02/2021/CBGVL-LS 01/03/2021
Công bố đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 01 năm 2021 01/2021/CBGVL-LS 01/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2020 10/2020/CBGVL-LS 2/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 9 năm 2020 09/2020/CBGVL-LS 01/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 8 năm 2020 08/2020/CBGVL-LS 01/09/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 7 năm 2020 07/2020/CBGVL-LS 03/08/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 6 năm 2020 06/2020/CBGVL-LS 01/07/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 5 năm 2020 05/2020/CBGVL-LS 01/06/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 4 năm 2020 04/2020/CBGVL-LS 04/05/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 3 năm 2020 03/2020/CBGVL-LS 01/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 2 năm 2020 02/2020/CBGVL-LS 02/03/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 1 năm 2020 01/2020/CBGVL-LS 03/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 12 năm 2019 12/2019/CBGVL-LS 02/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 11 năm 2019 11/2019/CBGVL-LS 02/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2019 10/2019/CBGVL-LS 1/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 9 năm 2019 09/2019/CBGVL-LS 1/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 8 năm 2019 08/2019/CBGVL-LS 03/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 7 năm 2019 07/2019/CBGVL-LS 01/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 6 năm 2019 06/2019/CBGVL-LS 01/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 5 năm 2019 05/2019/CBGVL-LS 03/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 4 năm 2019 04/2019/CBGVL-LS 02/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 3 năm 2019 03/2019/CBGVL-LS 01/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 2 năm 2019 02/2019/CBGVL-LS 01/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 2 năm 2019 02/2019/CBGVL-LS 01/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 1 năm 2019 01/2019/CBGVL-LS 01/02/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 11 năm 2018 11/2018/CBGVL-LS 30/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2018 10/2018/CBGVL-LS 01/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 9 năm 2018 09/2018/CBGVL-LS 01/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 8 năm 2018 08/2018/CBGVL-LS 31/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 7 năm 2018 07/2018/CBGVL-LS 01/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 6 năm 2018 06/2018/CBGVL-LS 02/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 5 năm 2018 05/2018/CBGVL-LS 01/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 4 năm 2018 04/2018/CBGVL-LS 02/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 3 năm 2018 03/2018/CBGVL-LS 02/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 2 năm 2018 02/2018/CBGVL-LS 01/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 1 năm 2018 01/2018/CBGVL-LS 01/02/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 12 năm 2018 12/2018/CBGVL-LS 02/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2017 10/2017/CBGVL-LS 01/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 9 năm 2017 09/2017/CBGVL-LS 02/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 8 năm 2017 08/2017/CBGVL-LS 03/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 7 năm 2017 07/2017/CBGVL-LS 03/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 6 năm 2017 06/2017/CBGVL-LS 03/07/2017