Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2020 10/2020/CBGVL-LS 2/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 9 năm 2020 09/2020/CBGVL-LS 01/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 8 năm 2020 08/2020/CBGVL-LS 01/09/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 7 năm 2020 07/2020/CBGVL-LS 03/08/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 6 năm 2020 06/2020/CBGVL-LS 01/07/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 5 năm 2020 05/2020/CBGVL-LS 01/06/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 4 năm 2020 04/2020/CBGVL-LS 04/05/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 3 năm 2020 03/2020/CBGVL-LS 01/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 2 năm 2020 02/2020/CBGVL-LS 02/03/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 1 năm 2020 01/2020/CBGVL-LS 03/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 12 năm 2019 12/2019/CBGVL-LS 02/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 11 năm 2019 11/2019/CBGVL-LS 02/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2019 10/2019/CBGVL-LS 1/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 9 năm 2019 09/2019/CBGVL-LS 1/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 8 năm 2019 08/2019/CBGVL-LS 03/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 7 năm 2019 07/2019/CBGVL-LS 01/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 6 năm 2019 06/2019/CBGVL-LS 01/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 5 năm 2019 05/2019/CBGVL-LS 03/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 4 năm 2019 04/2019/CBGVL-LS 02/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 3 năm 2019 03/2019/CBGVL-LS 01/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 2 năm 2019 02/2019/CBGVL-LS 01/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 2 năm 2019 02/2019/CBGVL-LS 01/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 1 năm 2019 01/2019/CBGVL-LS 01/02/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 11 năm 2018 11/2018/CBGVL-LS 30/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2018 10/2018/CBGVL-LS 01/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 9 năm 2018 09/2018/CBGVL-LS 01/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 8 năm 2018 08/2018/CBGVL-LS 31/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 7 năm 2018 07/2018/CBGVL-LS 01/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 6 năm 2018 06/2018/CBGVL-LS 02/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 5 năm 2018 05/2018/CBGVL-LS 01/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 4 năm 2018 04/2018/CBGVL-LS 02/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 3 năm 2018 03/2018/CBGVL-LS 02/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 2 năm 2018 02/2018/CBGVL-LS 01/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 1 năm 2018 01/2018/CBGVL-LS 01/02/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 12 năm 2018 12/2018/CBGVL-LS 02/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2017 10/2017/CBGVL-LS 01/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 9 năm 2017 09/2017/CBGVL-LS 02/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 8 năm 2017 08/2017/CBGVL-LS 03/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 7 năm 2017 07/2017/CBGVL-LS 03/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định tháng 6 năm 2017 06/2017/CBGVL-LS 03/07/2017