Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 4 năm 2022 56/LS-XD-TC 06/01/2023
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Tháng 11 năm 2022 4572/LS-XD-TC 05/12/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Tháng 10 năm 2022 4075/LS-XD-TC 02/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 3 năm 2022 3612/LS-XD-TC 05/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Tháng 8 năm 2022 3204/LS-XD-TC 31/8/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Tháng 7 năm 2022 1749/LS-XD-TC 02/8/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 2 năm 2022 2507/LS-XD-TC 14/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An (giá đất san lấp tại mỏ) 2190/LS-XD-TC 22/6/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Tháng 5 năm 2022 1934/LS-XD-TC 06/6/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Tháng 4 năm 2022 1555/LS-XD-TC 09/5/2022
Đính chính và bổ sung nội dung Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 1 năm 2022 1354/LS-XD-TC 21/4/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 1 năm 2022 1285/LS-XD-TC 15/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 4 năm 2021 188/LS-XD-TC 14/1/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 3 năm 2021 3504/LS-XD-TC 08/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 2 năm 2021 2212/LS-XD-TC 02/7/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 1 năm 2021 976/LS-XD-TC 01/4/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 4 năm 2020 3960/LS-XD-TC 31/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 3 năm 2020 2881/LS-XD-TC 06/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ Anh Quý 2 năm 2020 1794/LS-XD-TC 03/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ Anh Quý 1 năm 2020 789/LS-XD-TC 06/4/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 4 năm 2019 42/LS-XD-TC 06/01/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 3 năm 2019 3029/LS-XD-TC 03/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 2 năm 2019 2064/LS-XD-TC 05/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 1 năm 2019 906/LS-XD-TC 01/4/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 4 năm 2018 58/LS-XD-TC 07/01/2019
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 3 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 2 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 1 năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 4 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 3 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 2 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 1 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 4 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 3 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 2 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 1 năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 4 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 3 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 2 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 1 năm 2015