Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 3 năm 2020 2881/LS-XD-TC 06/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ Anh Quý 2 năm 2020 1794/LS-XD-TC 03/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ Anh Quý 1 năm 2020 789/LS-XD-TC 06/4/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 4 năm 2019 42/LS-XD-TC 06/01/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 3 năm 2019 3029/LS-XD-TC 03/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 2 năm 2019 2064/LS-XD-TC 05/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 1 năm 2019 906/LS-XD-TC 01/4/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 4 năm 2018 58/LS-XD-TC 07/01/2019
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 3 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 2 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 1 năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 4 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 3 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 2 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 1 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 4 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 3 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 2 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 1 năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 4 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 3 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 2 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Nghệ An Quý 1 năm 2015