Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 10 năm 2022 3234/SXD-CBGVL 09/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 9 năm 2022 2855/SXD-CBGVL 07/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 8 năm 2022 2498/SXD-CBGVL 09/09/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 7 năm 2022 2155/SXD-CBGVL 10/08/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 6 năm 2022 1826/SXD-CBGVL 10/07/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 5 năm 2022 1492/SXD-CBGVL 10/06/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 4 năm 2022 1164/SXD-CBGVL 10/05/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 3 năm 2022 856/SXD-CBGVL 08/04/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 2 năm 2022 614/CB-SXD 10/03/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 1 năm 2022 380/CB-SXD 18/02/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 11 năm 2021 3446/CB-SXD 14/01/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 12 năm 2021 72/CB-SXD 10/01/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 10 năm 2021 2709/CB-SXD 12/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 8 năm 2021 2038/CB-SXD 10/09/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 7 năm 2021 2036/CB-SXD 05/08/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 6 năm 2021 1665/CB-SXD 09/07/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 5 năm 2021 1380/CB-SXD 11/06/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 4 năm 2021 1042/CB-SXD 12/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 3 năm 2021 810/CB-SXD 12/04/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 2 năm 2021 449/CB-SXD 10/03/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 10 năm 2020 2613/CB-SXD 11/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 9 năm 2020 2363/CB-SXD 13/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 7 năm 2020 1760/CB-SXD 05/08/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 6 năm 2020 1543/CB-SXD 07/07/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 5 năm 2020 1192/CB-SXD 28/4/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 4 năm 2020 922/CB-SXD 28/4/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 3 năm 2020 726/CB-SXD 03/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 2 năm 2020 419/CB-SXD 03/03/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 1 năm 2020 245/CB-SXD 06/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 11 năm 2019 3304/CB-SXD 26/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 10 năm 2019 2944/CB-SXD 22/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 9 năm 2019 2740/CB-SXD 31/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 8 năm 2019 2318/CB-SXD 27/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 7 năm 2019 1864/CB-SXD 08/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 6 năm 2019 1613/CB-SXD 11/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 5 năm 2019 1299/CB-SXD 12/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 3 năm 2019 806/CB-SXD 19/4/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 2 năm 2019 559/CB-SXD 25/3/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 1 năm 2019 311/CBLS-XD-TC 21/02/2018
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 11 năm 2018 2674/CBLS-XD-TC 04/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 10 năm 2018 2437/CBLS-XD-TC 07/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 9 năm 2018 2127/CBLS-XD-TC 10/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 8 năm 2018 1840/CBLS-XD-TC 06/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 7 năm 2018 1437/CBLS-XD-TC 1/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 6 năm 2018 1339/CBLS-XD-TC 18/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 5 năm 2018 1085/CBLS-XD-TC 15/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 4 năm 2018 944/CBLS-XD-TC 29/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 3 năm 2018 559/CBLS-XD-TC 09/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 2 năm 2018 491/CBLS-XD-TC 30/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 1 năm 2018 303/CBLS-XD-TC 27/2/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 12 năm 2018 09CBLS-XD-TC 02/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 11 năm 2017 2026/CBLS-XD-TC 21/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 10 năm 2017 1816/CBLS-XD-TC 24/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 9 năm 2017 1547/CBLS-XD-TC 25/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 8 năm 2017 1338/CBLS-XD-TC 20/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 7 năm 2017 1096/CBLS-XD-TC 7/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 6 năm 2017 993/CBLS-XD-TC 21/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 5 năm 2017 795/CBLS-XD-TC 20/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 4 năm 2017 638/CBLS-XD-TC 28/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 3 năm 2017 497/CBLS-XD-TC 28/04/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 2 năm 2017 382/CBLS-XD-TC 31/03/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 1 năm 2017 191/CBLS-XD-TC 28/02/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 12 năm 2017 180/CBLS-XD-TC 30/1/2017