Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý III năm 2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý II năm 2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý I năm 2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý III năm 2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý II năm 2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý I năm 2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý I năm 2019 124/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/01/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2019
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý III năm 2019
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý II năm 2019
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh, bổ sung tháng 3 năm 2019
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận công bố bổ sung tháng 4 năm 2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2018
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý III năm 2018
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý II năm 2018
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý I năm 2018