Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý IV năm 2022 25/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý III năm 2022 (bổ sung, điều chỉnh) 18/08/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý III năm 2022 19/07/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý II năm 2022 (bổ sung, điều chỉnh) 22/06/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý I năm 2022 07/03/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý IV năm 2021 03/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý III năm 2021 30/07/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý II năm 2021 bổ sung 02/06/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý II năm 2021 29/04/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý I năm 2021 01/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý IV năm 2020 07/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý III năm 2020 24/07/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý II năm 2020 06/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý I năm 2020 06/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ quý IV năm 2019 01/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 08 năm 2019 15/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 07 năm 2019 15/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 06 năm 2019 12/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 05 năm 2019 09/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 04 năm 2019 02/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 03 năm 2019 18/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 02 năm 2019 12/02/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 01 năm 2019 10/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 12 năm 2018 14/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 11 năm 2018 15/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 10 năm 2018 16/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 09 năm 2018 13/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 08 năm 2018 13/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 07 năm 2018 17/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 06 năm 2018 14/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 05 năm 2018 18/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 04 năm 2018 09/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 03 năm 2018 14/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 02 năm 2018 07/02/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 01 năm 2018 10/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 12 năm 2017 15/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 11 năm 2017 10/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 10 năm 2017 10/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 09 năm 2017 11/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 08 năm 2017 10/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 07 năm 2017 10/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 06 năm 2017 12/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 05 năm 2017 16/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 04 năm 2017 10/04/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 03 năm 2017 10/03/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 02 năm 2017 10/02/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 01 năm 2017 12/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 12 năm 2016 15/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 11 năm 2016 10/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 10 năm 2016 10/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 09 năm 2016 12/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 08 năm 2016 11/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 07 năm 2016 08/07/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 06 năm 2016 10/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 05 năm 2016 10/05/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 04 năm 2016 05/04/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 03 năm 2016 11/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 02 năm 2016 19/02/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 01 năm 2016 13/01/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 12 năm 2015 09/12/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 11 năm 2015 12/11/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 10 năm 2015 13/10/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 09 năm 2015 07/09/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 08 năm 2015 10/08/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 07 năm 2015 08/07/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 06 năm 2015 12/06/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 05 năm 2015 11/05/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 04 năm 2015 09/04/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 03 năm 2015 09/03/2015
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 01 năm 2015 29/01/2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 12 năm 2014 29/12/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 11 năm 2014 28/11/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 10 năm 2014 27/10/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 09 năm 2014 29/09/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 08 năm 2014 22/08/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 07 năm 2014 29/07/2014
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 06 năm 2014 30/06/2014