Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10 năm 2020 241/TBLS/XD-TC 2/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2020 220/TBLS/XD-TC 2/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2020 188/TBLS/XD-TC 1/9/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2020 162/TBLS/XD-TC 3/8/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2020 136/TBLS/XD-TC 1/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2020 101/TBLS/XD-TC 2/6/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2020 74/TBLS/XD-TC 4/5/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2020 59/TBLS/XD-TC 1/4/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2020 30/TBLS/XD-TC 3/3/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2020 11/TBLS/XD-TC 3/2/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2019 01/TBLS/XD-TC 3/1/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2019 216/TBLS/XD-TC 3/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10 năm 2019 190/TBLS/XD-TC 4/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2019 163/TBLS/XD-TC 2/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019 151/TBLS/XD-TC 3/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2019 129/TBLS/XD-TC 2/8/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2019 117/TBLS/XD-TC 2/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2019 93/TBLS/XD-TC 3/6/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2019 74/TBLS/XD-TC 3/5/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2019 47/TBLS/XD-TC 3/4/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2019 32/TBLS/XD-TC 5/3/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2019 27/TBLS/XD-TC 11/2/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2018 01/TBLS/XD-TC 4/1/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2018 220/TBLS/XD-TC 3/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10 năm 2018 198/TBLS/XD-TC 2/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2018 179/TBLS/XD-TC 2/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2018 154/TBLS/XD-TC 4/9/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2018 143/TBLS/XD-TC 6/8/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2018 119/TBLS/XD-TC 2/7/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2018 90/TBLS/XD-TC 5/6/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2018 64/TBLS/XD-TC 3/5/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2018 46/TBLS/XD-TC 3/4/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2018 27/TBLS/XD-TC 1/3/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2018 19/TBLS/XD-TC 1/2/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2017 - Phần II 01/TBLS/XD-TC 2/1/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2017 - Phần I 01/TBLS/XD-TC 2/1/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2017 - Phần II 200/TBLS/XD-TC 4/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2017 - Phần I 200/TBLS/XD-TC 4/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10 năm 2017 182/TBLS/XD-TC 2/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2017 167/TBLS/XD-TC 4/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2017 146/TBLS/XD-TC 5/9/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2017 127/TBLS/XD-TC 4/8/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2017 112/TBLS/XD-TC 3/7/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2017 104/TBLS/XD-TC 6/6/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2017 88/TBLS/XD-TC 3/5/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2017 68/TBLS/XD-TC 4/4/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2017 39/TBLS/XD-TC 3/3/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2017 23/TBLS/XD-TC 15/2/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2016 03/TBLS/XD-TC 03/01/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2016 412/TBGVLXD-LS 01/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10 năm 2016 381/TBGVLXD-LS 01/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2016 350/TBGVLXD-LS 3/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2016 315/TBGVLXD-LS 1/9/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2016 289/TBGVLXD-LS 5/8/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2016 255/TBGVLXD-LS 4/7/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2016 193/TBGVLXD-LS 3/6/2016