Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2022 134/TB-SXD 6/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2022 120/TB-SXD 5/9/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2022 103/TB-SXD 5/8/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2022 89/TB-SXD 6/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2022 78/TB-SXD 6/6/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2022 - phần 2 65/TB-SXD 05/5/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2022 - phần 1 65/TB-SXD 05/5/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2022 - phần 2 47/TB-SXD 04/4/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2022 - phần 1 47/TB-SXD 04/4/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2022 31/TB-SXD 04/03/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2022 18/TB-SXD 07/02/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2021 02/TB-SXD 05/01/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2021 151/TB-SXD 03/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10 năm 2021 /TB-SXD 1/11/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2021 119/TB-SXD 04/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2021 106/TB-SXD 06/9/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2021 101/TB-SXD 02/8/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2021 95/TB-SXD 05/7/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2021 - phần 2 73/TB-SXD 03/6/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2021 - phần 1 73/TB-SXD 03/6/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2021 - điều chỉnh 753/SXD-QLCL&VLXD 11/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2021 60/TB-SXD 05/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2021 - điều chỉnh 554/SXD-QLCL&VLXD 09/04/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2021 42/TB-SXD 02/04/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2021 - Phần 2 25/TB-SXD 03/03/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2021 - Phần 1 25/TB-SXD 03/03/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2021 - Phần 2 14/TB-SXD 01/02/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2021 - Phần 1 14/TB-SXD 01/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2020 - Phần 2 1/TB-SXD 04/01/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2020 - Phần 1 1/TB-SXD 04/01/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2020 271/TB-SXD 03/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10 năm 2020 241/TBLS/XD-TC 2/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2020 220/TBLS/XD-TC 2/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2020 188/TBLS/XD-TC 1/9/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2020 162/TBLS/XD-TC 3/8/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2020 136/TBLS/XD-TC 1/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2020 101/TBLS/XD-TC 2/6/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2020 74/TBLS/XD-TC 4/5/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2020 59/TBLS/XD-TC 1/4/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2020 30/TBLS/XD-TC 3/3/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2020 11/TBLS/XD-TC 3/2/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2019 01/TBLS/XD-TC 3/1/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2019 216/TBLS/XD-TC 3/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10 năm 2019 190/TBLS/XD-TC 4/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2019 163/TBLS/XD-TC 2/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019 151/TBLS/XD-TC 3/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2019 129/TBLS/XD-TC 2/8/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2019 117/TBLS/XD-TC 2/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2019 93/TBLS/XD-TC 3/6/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2019 74/TBLS/XD-TC 3/5/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2019 47/TBLS/XD-TC 3/4/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2019 32/TBLS/XD-TC 5/3/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2019 27/TBLS/XD-TC 11/2/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2018 01/TBLS/XD-TC 4/1/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2018 220/TBLS/XD-TC 3/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10 năm 2018 198/TBLS/XD-TC 2/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2018 179/TBLS/XD-TC 2/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2018 154/TBLS/XD-TC 4/9/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2018 143/TBLS/XD-TC 6/8/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2018 119/TBLS/XD-TC 2/7/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2018 90/TBLS/XD-TC 5/6/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2018 64/TBLS/XD-TC 3/5/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2018 46/TBLS/XD-TC 3/4/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2018 27/TBLS/XD-TC 1/3/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2018 19/TBLS/XD-TC 1/2/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2017 - Phần II 01/TBLS/XD-TC 2/1/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2017 - Phần I 01/TBLS/XD-TC 2/1/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2017 - Phần II 200/TBLS/XD-TC 4/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2017 - Phần I 200/TBLS/XD-TC 4/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10 năm 2017 182/TBLS/XD-TC 2/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2017 167/TBLS/XD-TC 4/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2017 146/TBLS/XD-TC 5/9/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2017 127/TBLS/XD-TC 4/8/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2017 112/TBLS/XD-TC 3/7/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2017 104/TBLS/XD-TC 6/6/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4 năm 2017 88/TBLS/XD-TC 3/5/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 năm 2017 68/TBLS/XD-TC 4/4/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 2 năm 2017 39/TBLS/XD-TC 3/3/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1 năm 2017 23/TBLS/XD-TC 15/2/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2016 03/TBLS/XD-TC 03/01/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 11 năm 2016 412/TBGVLXD-LS 01/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10 năm 2016 381/TBGVLXD-LS 01/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2016 350/TBGVLXD-LS 3/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2016 315/TBGVLXD-LS 1/9/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7 năm 2016 289/TBGVLXD-LS 5/8/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 năm 2016 255/TBGVLXD-LS 4/7/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2016 193/TBGVLXD-LS 3/6/2016