Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 11 năm 2022 3130/CBG-SXD 01/12/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 10 năm 2022 2826/CBG-SXD 07/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 9 năm 2022 2479/CBG-SXD 07/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 8 năm 2022 2141/CBG-SXD 06/9/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 7 năm 2022 1844/CBG-SXD 05/8/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 6 năm 2022 1593/CBG-SXD 07/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 5 năm 2022 1234/CBG-SXD 07/6/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 4 năm 2022 898/CBG-SXD 06/5/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 1 năm 2022 630/CBG-SXD 04/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 12 năm 2021 44/CBG-SXD 10/01/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 11 năm 2021 3144/CBG-SXD 10/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 8, 9, 10 năm 2021 2818/CBG-SXD 09/11/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 7 năm 2021 1934/CBG - SXD 04/8/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 6 năm 2021 1538/CBG - SXD 28/6/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 5 năm 2021 1224/CBLN-XD-TC 28/5/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 4 năm 2021 1006/CBLN-XD-TC 07/5/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 1 năm 2021 698A/CBLN-XD-TC 31/3/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 4 năm 2020 4237/CBLN-XD-TC 24/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 3 năm 2020 3273/CBLN-XD-TC 28/9/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 2 năm 2020 2435/CBLN-XD-TC 22/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 1 năm 2020 1081/CBLN-XD-TC 03/4/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý IV năm 2019 419/CBLN-XD-TC 12/2/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý III năm 2019 3375/CBLN-XD-TC 27/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 5,6 năm 2019 2203/CBLN-XD-TC 03/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 4 năm 2019 1358/CBLN-XD-TC 03/5/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 1 năm 2019 861/CBLN-XD-TC 22/3/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 1 năm 2019 369/CBLN-XD-TC 25/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 9 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 8 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 7 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 5 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 3 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 12 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 11 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 10 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 1 năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 9 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 7 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 5 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 3 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 2 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 11 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 10 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 1 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 9 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 8 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 7 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 5 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 3 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 2 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 12 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 11 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 10 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 1 năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 9 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 8 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 7 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 5 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 3 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 2 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 12 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 11 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 10 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 1 năm 2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 9 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 8 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 7 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 5 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 3 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 2 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 12 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 11 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 10 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 1 năm 2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2013
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 5 năm 2013
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2013
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2013
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 3 năm 2013
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 2 năm 2013
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 1 năm 2013