Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 3 năm 2020 3273/CBLN-XD-TC 28/9/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 2 năm 2020 2435/CBLN-XD-TC 22/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 1 năm 2020 1081/CBLN-XD-TC 03/4/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý IV năm 2019 419/CBLN-XD-TC 12/2/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý III năm 2019 3375/CBLN-XD-TC 27/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 5,6 năm 2019 2203/CBLN-XD-TC 03/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 4 năm 2019 1358/CBLN-XD-TC 03/5/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 1 năm 2019 861/CBLN-XD-TC 22/3/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 1 năm 2019 369/CBLN-XD-TC 25/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 9 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 8 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 7 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 5 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 3 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 12 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 11 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 10 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 1 năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 9 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 7 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 5 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 3 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 2 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 11 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 10 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 1 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 9 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 8 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 7 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 5 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 3 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 2 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 12 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 11 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 10 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 1 năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 9 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 8 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 7 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 5 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 3 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 2 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 12 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 11 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 10 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 1 năm 2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 9 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 8 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 7 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 5 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 3 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 2 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 12 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 11 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 10 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 1 năm 2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2013
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 5 năm 2013
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2013
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 4 năm 2013
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 3 năm 2013
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 2 năm 2013
Giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 1 năm 2013