Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý III năm 2022 144/TB-SXD 31/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý II năm 2022 86/TB-SXD 18/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý I năm 2022 28/TB-SXD 14/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý IV năm 2021 - Phần 2 03/TB-SXD 14/1/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý IV năm 2021 - Phần 1 03/TB-SXD 14/1/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý III năm 2021 102/TB-SXD 14/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý II năm 2021 78/TB-SXD 28/7/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý I năm 2021 - phần 3 44/TB-SXD 29/4/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý I năm 2021 - phần 2 44/TB-SXD 29/4/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý I năm 2021 - phần 1 44/TB-SXD 29/4/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý III và quý IV năm 2020 202/CB-LS 31/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý II năm 2020 - phần 2 120/CB-LS 25/8/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý II năm 2020 - phần 1 120/CB-LS 25/8/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý I năm 2020 65/CB-LS 28/5/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý IV năm 2019 24/CB-LS 17/2/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý III năm 2019 69/CB-LS 13/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý II năm 2019 42/CB-LS 19/8/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý I năm 2019 24/CB-LS 13/5/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý IV năm 2018 05/CB-LS 25/1/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý III năm 2018 49/CB-LS 23/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý II năm 2018 36/CB-LS 23/8/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý I năm 2018 20/CB-LS 17/5/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý IV năm 2017 07/CB-LS 12/02/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý III năm 2017 75/CB-LS 17/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý II năm 2017 53/CB-LS 21/8/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý I năm 2017 27/CB-LS 12/5/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý IV năm 2016 07/CB-LS 10/2/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý III năm 2016 121/CB-LS 21/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý II năm 2016 75/CB-LS 1/8/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam quý I năm 2016 841/CB-LS 27/4/2016