Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi quý IV năm 2022 37/SXD-CL&VL 10/01/2023
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 11 năm 2022 2663/SXD-CL&VL 06/12/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 10 năm 2022 2365/SXD-CL&VL 07/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi quý III năm 2022 2129/SXD-CL&VL 7/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 8,9 năm 2022 1905/SXD-CL&VL 9/9/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 năm 2022 1620/SXD-CL&VL 5/8/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi quý II năm 2022 1294/SXD-CL&VL 7/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 5 năm 2022 1026/SXD-CL&VL 02/06/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 4 năm 2022 791/SXD-CL&VL 09/5/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi quý I năm 2022 - bổ sung 587/SXD-CL&VL 12/4/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi quý I năm 2022 523/SXD-CL&VL 01/4/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 1 và 2 năm 2022 /SXD-CL&VL 1/3/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 11 và 12 năm 2021 /SXD-KT&VL 30/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 10 năm 2021 2244/SXD-KT&VL 29/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 9 năm 2021 2020/SXD-KT&VL 04/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 năm 2021 1575/SXD-KT&VL 02/8/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 6 năm 2021 1342/SXD-KT&VL 02/7/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 5 năm 2021 1064/SXD-KT&VL 02/06/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 4 năm 2021 798/SXD-KT&VL 05/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 3 năm 2021 569/SXD-KT&VL 05/04/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 2 năm 2021 372/SXD-KT&VL 05/03/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 1 năm 2021 247/SXD-KT&VL 03/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 11 và tháng 12 năm 2020 2562/SXD-KT&VL 21/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 10 năm 2020 2233/SXD-KT&VL 11/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 8 năm 2020 1640/SXD-KT&VL 7/9/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 6 năm 2020 1247/SXD-KT&VL 8/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 5 năm 2020 989/SXD-KT&VL 4/6/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 1, 2 năm 2020 453/SXD-KT&VL 20/3/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 11 năm 2019 3836/SXD-KT&VL 16/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 10 năm 2019 3474/SXD-KT&VL 15/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 9 năm 2019 - Phần 2 3028/SXD-KT&VL 11/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 9 năm 2019 - Phần 1 3028/SXD-KT&VL 11/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 8 năm 2019 - phần 2 2761/SXD-KT&VL 17/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 8 năm 2019 - phần 1 2761/SXD-KT&VL 17/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 năm 2019 2351/SXD-KT&VL 9/8/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 6 năm 2019 2644/SXD-KT&VL 10/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 5 năm 2019 1699/SXD-KT&VL 10/6/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 4 năm 2019 1297/SXD-KT&VL 9/5/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 3 năm 2019 941/SXD-KT&VL 9/4/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 2 năm 2019 558/SXD-KT&VL 11/3/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 1 năm 2019 371/SXD-KT&VL 18/2/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 12 năm 2018 4118/SXD-KT&VL 24/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 11 năm 2018 3893/SXD-KT&VL 06/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 10 năm 2018 3545/SXD-KT&VL 8/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 9 năm 2018 3159/SXD-KT&VL 12/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 năm 2018 2434/SXD-KT&VL 10/8/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 6 năm 2018 2027/SXD-KT&VL 10/7/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 5 năm 2018 1642/SXD-KT&VL 7/6/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 4 năm 2018 - Phần 2 1194/SXD-KT&VL 3/5/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 4 năm 2018 - Phần 1 1194/SXD-KT&VL 3/5/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 3 năm 2018 820/SXD-KT&VL 2/4/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 2 năm 2018 589/SXD-KT&VL 8/3/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 1 năm 2018 418/SXD-KT&VL 7/2/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 12 năm 2017 4101/SXD-CL&VL 26/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 11 năm 2017 3902/SXD-CL&VL 11/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 9 năm 2017 3107/SXD-CL&VL 13/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 8 năm 2017 - Đính chính 2877/SXD-CL&VL 28/9/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 8 năm 2017 2623/SXD-CL&VL 5/9/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 năm 2017 2501/SXD-CL&VL 25/8/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 6 năm 2017 2185/SXD-CL&VL 26/7/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 5 năm 2017 1714/SXD-CL&VL 16/6/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 4 năm 2017 1408/SXD-CL&VL 23/5/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 3 năm 2017 1080/SXD-CL&VL 18/4/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 2 năm 2017 700/SXD-CL&VL 20/3/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 1 năm 2017 333/SXD-CL&VL 15/2/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 12 năm 2016 - Phụ lục 154/SXD-CL&VL 19/1/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 12 năm 2016 - Công văn 154/SXD-CL&VL 19/1/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 11 năm 2016 3362/SXD-CL&VL 14/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 10 năm 2016 3050/SXD-CL&VL 14/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 9 năm 2016 - Phụ lục 2350/SXD-CL&VL 12/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 9 năm 2016 - Công văn 2350/SXD-CL&VL 12/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 8 năm 2016 2035/SXD-CL&VL 9/9/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 năm 2016 - Phụ lục 1756/SXD-CL&VL 8/8/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 năm 2016 - Công văn 1756/SXD-CL&VL 8/8/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 6 năm 2016 - Phụ lục 1464/SXD-CL&VL 7/7/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 6 năm 2016 - Công văn 1464/SXD-CL&VL 7/7/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 5 năm 2016 1213/SXD-CL&VL 14/6/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 4 năm 2016 - Phụ lục 905/SXD-CL&VL 12/5/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 4 năm 2016 - Công văn 905/SXD-CL&VL 12/5/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 3 năm 2016 631/SXD-CL&VL 7/4/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 2 năm 2016 - Phụ lục 330/SXD-CL&VL 8/3/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 2 năm 2016 - Công văn 330/SXD-CL&VL 8/3/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 1 năm 2016 - Phụ lục 220/SXD-CL&VL 17/2/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 1 năm 2016 - Công văn 220/SXD-CL&VL 17/2/2016