Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2020 30/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2020 16/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2020 13/07/2020
Hủy bỏ nội dung công bố giá sản phẩm ống cống bê tông của Nhà máy bê tông Amacao - Chi nhánh Công ty cổ phần AVIA thời điểm Quý I năm 2020 28/05/2020
Đính chính nội dung công bố giá vật tư, vật liệu, máy, thiết bị xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quý I năm 2020 21/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2020 10/04/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2019 24/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2019 08/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2019 08/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2019 05/04/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2018 (đính chính) 27/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2018 28/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2018 08/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2018 05/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2018 31/03/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2017 26/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2017 20/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2017 10/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2017 31/03/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2016 27/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2016 29/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2016 22/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2016 29/03/2016