Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật tư, vật liệu, máy, thiết bị xây dựng tỉnh Quảng Ninh thời điểm Quý I/2022 19/04/2022
Công bố giá thép xây dựng Quý I/2022 16/03/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2021 24/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2021 13/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II, III năm 2021 24/08/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2021 14/07/2021
Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng thời điểm tháng 5 năm 2021 26/05/2021
Công bố giá thép xây dựng thời điểm tháng 4, tháng 5 năm 2021 14/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2021 12/04/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2020 30/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2020 16/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2020 13/07/2020
Hủy bỏ nội dung công bố giá sản phẩm ống cống bê tông của Nhà máy bê tông Amacao - Chi nhánh Công ty cổ phần AVIA thời điểm Quý I năm 2020 28/05/2020
Đính chính nội dung công bố giá vật tư, vật liệu, máy, thiết bị xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quý I năm 2020 21/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2020 10/04/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2019 24/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2019 08/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2019 08/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2019 05/04/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2018 (đính chính) 27/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2018 28/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2018 08/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2018 05/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2018 31/03/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2017 26/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2017 20/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2017 10/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2017 31/03/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2016 27/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2016 29/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2016 22/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2016 29/03/2016