Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 10 và Tháng 11 năm 2019 4105/CB-STC-SXD 13/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 9 năm 2019 3235/CB-STC-XD 14/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 8 năm 2019 2820/CB-STC-XD 13/9/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 7 năm 2019 2479/CB-STC-XD 15/8/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 6 năm 2019 2105/CB-STC-XD 15/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 5 năm 2019 1733/CB-STC-SXD 14/6/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 4 năm 2019 1263/CB-STC-SXD 15/5/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 3 năm 2019 929/CB-STC-SXD 16/4/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 2 năm 2019 568/CB-STC-SXD 15/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 1 năm 2019 329/CB/STC-SXD 15/02/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá cật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 12 năm 2018 126/CB/STC-SXD 15/01/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 11 năm 2018 3844/CB/STC-SXD 14/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 10 năm 2018 3423/CB/STC-SXD 13/11/2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 9 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 8 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 7 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 6 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 5 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 4 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 3 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 2 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 1 năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 9 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 8 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 7 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 6 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 5 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 4 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 3 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 2 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 10 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 1 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 8 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 7 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 5 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 4 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 3 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 2 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 12 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 11 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 10 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 1 năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 9 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 8 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 7 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 6 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 5 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 4 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 3 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 2 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 12 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 11 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 10 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Quảng Trị Tháng 1 năm 2015